Magyar őstörténet

Julianus barátai

Julianus barátai

ERDÉLYI ISTVÁN 1931 - 2020

2020. április 08. - Benkő István

 

erdelyi.JPG

Kép: Erdélyi István Forrás: Vollnhofer Artstudio

(Nagyvárad 1931. augusztus 28. – Göd 2020. április 7.)  muzeológus - régész, történész. 1944 őszén, családjával együtt Szentendrére menekült. Sashegyi Sándor pomázi magánrégész intenciói nyomán választotta 1949-ben a régész életpályát. ELTE TTK Régészeti Tanszékén 1955. A tanszék demonstrátora 1953 – 1954. László Gyula tanítványa. Munkahelyei: 1954 – 1955 a MNM Régészeti Osztályán gyakornok, majd segédmuzeológus. 1955 – 1959 között a Leningrádi Állami Egyetem Régészeti Tanszékén aspiráns, azóta foglalkozik magyar őstörténettel. 1956-ban a 6. Pamíri Régészeti Expedíció résztvevője, 1957-ben a Volga- és a Don - vidéken kutatott Gumiljov Lev Nyikolajeviccsel együtt, 1958-ban Baskíriában ásatott, 1959 őszén a Volga-deltában kutatott. 1959 – 1991 a MTA Régészeti Intézetében tudományos főmunkatárs, osztályvezető, tudományos titkár (10 éven át), a nemzetközi ügyek titkára (7 éven át), majd tudományos tanácsadó, 1992-től nyugdíjazták. 1968 – 1970 és 1981 – 1983 között Moszkvában, az akadémiai Régészeti Intézetben volt tudományos vendég-főmunkatárs. 1999-ben, mint Stein Aurél ösztöndíjas, Kínában járt tanulmányúton. Oktatói tevékenysége: 1960-1961-ben az ELTE BTK Középkori Régészeti Tanszékén vendég-előadó, 1984 – 1985-ben az ELTE Finnugor Tanszékének vendégtanára. 1991-től – 1994-ig a Miskolci Bölcsészegyesület nem akkreditált egyetemének tanára, a Történelem Tanszék vezetője 1992 – 1994., 1993 – 1998 a Károli Gáspár Református Egyetem (melynek alapításában is, már mint nyugdíjas, résztvett 1992-ben) Történelmi Tanszékének vezetője, dékánhelyettes. 1999 – től 2000-ig a Pécsi Egyetem Földrajzi Intézete Ázsia Központjának vendégtanára. 1998 – 1999 az ELTE BTK Belsőázsiai Intézetének vendégtanára, mint akadémiai kutatási ösztöndíjas. 1975 – 1982-ig a nemzetközi feltárások társvezetője Oroszországban, a ma Majackoje nevü egykori kazár várban. 1961-től 1990-ig bezárólag, 11 alkalommal végzett régészeti kutatásokat Mongóliában, mint a magyar munkacsoport vezetője. Mongol kitüntető oklevelei: 2007 és 2011. Kandidátus 1959, akadémiai doktor 1976. Címzetes egyetemi tanár 1985. Az ELTE habilitált történész doktora 1996. 1993 és 1996 között, a Budapesten lefolyt millecentenáris történeti konferenciákon részvételét a háromtagú szervezőbizottság (történész, régész és antropológus) nem engedélyezte. 1998-ban a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület egyik alapítója. Ennek 2002-től, az Eleink – magyar őstörténet c. tudományos lapja főszerkesztője volt 2014-ig. Mongóliában 11-szer végzett terepkutatásokat, ázsiai hunok és türkök régészeti emlékeinél.

Kitüntetései: Munka Érdemrend ezüst fokozat 1975.

Kőrösi Csoma Díj 1997, Aranyoklevél ELTE 2005, a Magyar Professzorok Világtanácsa Pro Universitate et Scientia kitüntetése 2008, a Magyar Földrajzi Társaság Teleki Sámuel emlékérme 2010, Napút Levél a Cédrus Művészeti Alapítványtól, 2011 (Napút-dij).

Forrás: Erdélyi István: MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI MINILEXIKON, Budapest, 2012. 

Dr. Erdélyi István (Д-р. ист. наук, проф. Иштван Эрдели)

***

Autobibliográfia

 

Kisebb megjegyzésekkel, illetve egyes életrajzi momentumok feltüntetésével /-/. /некоторымы биографическими замечаниями/

 

Könyvek és tanulmányok

Megjelenésük valóságos (!) éves sorrendjében, amit a kövér számok jeleznek. Közben csak akkor tüntettünk fel évszámokat ezeken belül, ha valami probléma merült fel.

Könyvek és brosurák esetében a címek előtt * van. (книги и брошюры)

társszerzők jelzése nevük előtt – соавтор

хх personalia, azaz rám vonatkozó irodalom

 

Előzmények:

1955 tavaszán befejeztem egyetemi tanulmányaimat a budapesti ELTE Történettudományi Kara Régészeti Tanszékén. Ezután a MNM Régészeti Osztályán kaptam állást, ahol addig, egy éven át csupán gyakornok voltam. Ősszel aspirantúrára utaztam ki a Leningrádi Állami Egyetemre, amely azután négy esztendőt vett igénybe. Szakvezetőm volt Mihail Illarionovics Artamonov, az Állami Ermitázs Múzeum igazgatója.

/весной я окончил венгерский госуниверситет в Будапеште, Истфак, Кафедра Археологии Средних Веков и осенью уехал в аспирантуру в Лениниград, в ЛГУ, где моим руководителем стал М. И. Артамонов, директор Гос. Эрмитажа /

 

1956

Őstörténeti kutatás „a Világ tetején”. Új Világ október 18. 4. old. (arcképemmel)

Az avarkori csontmegmunkálás néhány kérdéséről. AÉ 46 – 50. (orosz kivonattal) V – VII. tábla.

 

Stein Aurél után az első magyar voltam, aki a Pamír hegységben járt. /я был первым венгром, который после А. Стейна побывал на Памире/

Leningrádból november 25.-én jöttem meg,

 

1957

 

A Pilisről a Pamírra. Pest Megyei Hírlap különkiadása. Szentendre I. 3. nov. 23. 1.

 

Uljanovszkba utaztam, Leningrádból, júliusban.

 

1958

* A jánoshidai avarkori temető. Régészeti Füzetek II. 1. A MNM TM kiadása Bp. (szakdolgozat) (Fettich Nándor ásatása) (német kivonattal) /моя дипломная работа/

Новая руническая надпись из Венгрии. Эпиграфика Востока XII. 59-61.

Mordvin ének a falbaépített leányról. Néprajzi Közlemények 1 – 2. 118 – 123.

 

/летом я вёл археологические раскопки в Башкирии в селе Кушулево/

 

1959

Венгры в Леведии. Л. (kandidátusi értekezés tézisei) 11,5 old.

Soproni Sándor riportja. Julianus barát nyomában... Pest Megyei Hírlap Szentendre XI. 7.

Julián barát nyomában Baskíriában. Csongrád megyei Hírlap II. 8.

Sírrablók nyomában Budakalászon. Pest megyei Hírlap. Szentendre. dec. 25. 3.

xx Soproni Sándor. Julianus barát nyomában...Pest megyei Hírlap. Szentendre. XI. 7.

A kusulevói temető. AÉ 2. 87. 183 – 187. (orosz kivonattal)

 

Júniusban megvédtem kandidátusi disszertációmat Leningrádban, az Állami Egyetemen. A MTA Tudomámyos Minősítő Bizottságának illetékes albizottsága októberben ismerte el ezt a tudományos fokozatomat. Ősszel felvettek a MTA Régészeti Kutatócsoportjába, a későbbi Régészeti Intézetbe. Igazgatója Gerevich László művészettörténész volt. /я защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде на ЛГУ/

 

1960

Pomáz középkori emlékei. Dunakanyar-Pilisvidék 1. (rotaprint 1000 példányban, MNM)

-A honfoglaló magyarság régészeti emlékanyaga kelet-európai kapcsolatainak néhány kérdéséről. AÉ 2. 160 – 175. (orosz és német nyelvű kivonattal)

A Holdvilágárok. PMH Szentendre júl. 2.

Nekrológok:

Sashegyi Sándor. 1900 – 1958. AÉ 2. (Korek József lerövidítette.) (Sashegyi – korábban Spuller –1949-1950. évi vezetése nyomán lettem régész.)

Sashegyi Sándor (1900 – 1958) (korábban Stefán Sándor) Pest Megyei Híradó, Szentendre. júl. 30. 3.

*Pomáz középkori emlékei. Dunakanyar – Pilisvidék 1. Kézirat jogán, 1000 példány. 9 oldal.

 

A Holdvilágárok. PMH – Szentendre III. 28.

Budakalász. AÉ 237. (ásatás)

 

H.L. Megfejtik- a Holdvilágárok rejtélyét? Szentendre. XI. 8.

Fordítás oroszra akkori volt feleségemmel Ikonnyikova Alízzal. A felszabadúlt Budapest művészete. Bp.

 

Az ELTE 1960 őszén a kandidátusi oklevelemet egyetemi doktori címmel hagyta jóvá.

 

1961

Recenzió:

Заднепровский Ю. Aрхеологические памятники южных районов Ошской области. Фрунзе 1960. AÉ 88. 2. 307 – 308.

- Bartha Antal. Népvándorláskori régészetünk módszertani és elméleti kérdéseihez. AÉ 1. 68 – 76. (kéziratainkat Fülep Ferenc főszerkesztő egyesítette, Bartha A. akkor a MNM – ban dolgozott, történész, Odesszában végzett az egyetemen)

„Большая Венгрия”. AAH 13. 307 – 320. (német kivonattal) (helyesebben Velikaja lett volna)

Újabb adatok a tarsolylemezek stílusának elterjedéséhez Kelet-Európában. AÉ 88. 1. 95 – 100.

Ásatások a pomázi Lugi-dülőben. Pest megyei Hírlap „Szentendre” III. 11. 3.

Új magyarországi rovásfelirat. AÉ 88. 279 – 280. (jánoshidai avar)

Népi ellenőrzés a budapesti országos múzeumokban. Népi Ellenőrzés 12. 16 – 17.

Timur Lenk sírjától Batu kán szállásáig. Pest Megyei Hírlap, Szentendrei Kiadás, VII. 8. 3.

Cung-kápa szobrai. Bp. 50 – 51.

Budakalász. AÉ 237. 291. (ásatási jelentés)

 

Fél éven át tanítottam László Gyula Régészeti tanszékén, az ELTE BTK-n. (Kijevi Rusz)

Megkezdtük ásatásainkat Mongóliában.

 

1962

Az 1956. évi pamíri expedíció néprajzi jegyzetei. Ethn 73. 1. 103 – 125. (rajzaimmal és fényképeimmel, térképpel) (orosz és angol kivonattal)

Hun vezérek sírjainál. Pestmegyei Hírlap különkiadása, Szentendre 1962. márc. 14. 1.

Jelentés a mongol-magyar régészeti expedíció 1961. évi munkálatairól. AÉ 89. 1. 93 – 100.

Halomsírok az ázsiai sztyeppéken. ÉT 1962. 2474 – 2477.

Раскопки в Ноин-Уле. AAH 14. 231 – 257. Tóth Tibor embertani és Füzes Miklós növénytani elemzéseivel.

A bodrogszerdahelyi honfoglaláskori temető. (Streda nad Bodrogom) A Nyiregyházi Jósa A, Múzeum Évkönyve IV-V 1961-62. 17 - 30. (orosz és szlovák kivonattal.

 

Recenzió:

László Gy. Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet régészeti emlékei a Szovjetföldön. Bp. 1962. MTA II. Oszt. Közleményei XII. 1 – 2. 143 – 147.

Előszállás – Telek. AÉ 1962. 264. (ásatási jelentés)

 

1963

Szob. RF 16. 90.

- Ferenczy László. Az 1962. évi mongóliai expedíció eredményei. AÉ 120 – 126.

Les relations hungaro-khazares. Studia et Acta Orientalia, Bukarest IV. 39 – 44. (szaklektor Hazai György)

Recenziók:

Török Gyula. Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. Bp. 1962. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei I. Veszprém 355 – 357.

Руденко С. И. Культура хуннов и ноин-улинские курганы. М. – Л. 1962. AÉ 319 – 321.

Харадзе Р. Грузинская большая семя I-II. Ethn 74. 3.

Egy rejtélyes felirat a Nyugati-Pamíron. AT X. 1 – 2. 58 – 59.

A mongol-magyar régészeti expedíció 1961- 63. évi eredményei. MT VIII. 9. 647 – 652. Reflexió:

László Attila. A hunkorszak kutatása Mongóliában. Korunk 8. 119. (Rövid ismertetés.)

- Эстер К. Ойтози. Неволинский могильник ломоватовской культуры. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum. Bp. 1960. 428 – 431. Bp.

 

1964

Recenziók:

Заднепровский Ю. А. Древние земледельческие культуры Ферганы. МИА 118. М.- Л. 1962. AÉ 1. 141 – 142.

Török Gyula. Die Bewohner von Halimba im 10. und 11. Jahrhundert. MTA II. Oszt. Közleményei XIV. 1– 2. 77 - 80.

A zürjénföldi régészeti irodalom új terméséből. Nyelvtudományi Közlemények LXVI. 1. 204 – 206.

Pomáz-Holdvilágárok. RF 17. 59.

 

1965

Látogatás egy mongol kovácsmesternél. Ethn LXXVI. 3. 4 képpel.

Mongol íjászok, lovasok, birkózó sasok. Fiúk Évkönyve 138 – 142.

- Ojtozi Eszter. Slawische Siedlungen in Ostungarn. I. Slavica V. 226 – 229.

Recenzió:

- Kádár Zoltán – Ojtozi Eszter. A kazárok történetének első összefoglalása. (M.I. Artamonov: Isztorija hazar c. 1962-ben megjelent könyvéről) AÉ 1. 85 – 90.

- Navaan D. 1963. évi mongol-magyar régészeti expedíció eredményei. AÉ 92. 1. 73 - 85. (orosz kivonattal)

Résultats des recherches archéologiques relatives aux trouvailles des cavaliers nomades orientaux en Hongrie (1953 – 1964). AO XVIII. 373 – 378.

Überreste aus der Awarenzeit. Ungarische Rundschau 7. 17 – 19.

Újabb régészeti kutatások a Komi ASzSzK területén. AÉ 92. 85 – 90.

Halomsírok az ázsiai steppéken. ÉT 52. 2474 – 2477.

 

1966

Mongol lovasok, íjászok, birkózó sasok. Fiúk Évkönyve (1965) 138 – 142. (saját felvételeim 1962-ből)

* Avar művészet. Corvina Kiadó Bp. (öt nyelven) 59 oldal és 60 kép. Lektorok: Bóna István, Kádár

Zoltán. 156 recenzió jelent róla meg külföldön, Európában és Ausztráliában, idehaza: Bán Eszter, Ethn

 

1967.

- Navaan D. Az 1964. évi mongol-magyar régészeti expedíció eredményei. A MTA II. Oszt. Közleményei 15. 123 – 128.

Ősi nomád népek nyomában a Világ Tetején. Lányok Évkönyve. 154 – 166. (saját felvételeim, az egyiken Zelinszkij Andrej régész Moszkvából)

Régészeti expedícióval a Világ Tetején. Szovjet Híradó X. 4. 10.

xx Megemlítve a pamíri kutatómunkám: MN II. 20.

A Tomb of the turkic period in Northern Mongolia. Belleten XXX. 118. 197 – 203., 5 kép.

Objectivity in Anthropology. Current Anthropology 1966. 7. 361.

Az első nemzetközi szláv régészeti kongresszus. (Varsóban) MTA II. Oszt. Közl. 1966. 15. 115 – 121. (a

 1. oldalon Kuc’era helyett Ratkos’ a résztvevő valódi neve)

A Holdvilág-árok rejtélye. Pestmegyei Hírlap 1966. VIII. 6.

Gergelyiugornya (ásatás) AÉ 1966. 299.

Recenzió:

Molnár Gábor. Egymillió hős országa. Ethn 630.

 

Résztvettem a VII. Nemezetközi Szláv Régészeti-Őstörténeti konferencián Prágában és kirándultunk Závistba is.

 

1967

Izvlecsenyija iz hronyiki Anonyma. Voproszi Archeologii Urala VII. Szverdlovszk, 172 – 185.

- Dorjsuren Ts. – Navaan D. The results of the mongolian – hungarian archaeological expeditions 1961 –1964. AAH 16. 335 – 370.

Néprajzi jegyzetek Észak-Mongóliából. Ethn 1. 122 – 126. (a szerző felvételei 1963)

Posta Béla emlékezete. Literaturuli Szakartvelo. Tbiliszi 1967. júl. 21. (grúz nyelven)

Hogyan halászott az európai ősember? Halászat XIII. (60.) 4. 101. (karosi vas horoglelet)

Recenzió:

Гаврилова А. А. Moгильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племён. M-Л. 1965. AÉ 1. 113 – 115. (magyarul!)

 

- Vanyek Márta. Szinképelemzési vizsgálatok és azok értékelése a pilismarót-basaharci avarkori temető bronztárgyain. AÉ 94. 97 – 100.

Klíma – sztyep – népvándorlás. Földrajzi Értesítő XIX. 1. 1967. 87 -93.

 

1968

A Kínai Császárság é s az ázsiai hunok kapcsolatai. Új Keleti Szemle I. 1. 34 – 35.

Ásó és műszer. A régészet és a természettudományok. Természet Világa 8. 341 – 345.

Nekrológ:

- О. Н. Бадер – B. А. Ранов. Ласло Вертеш (1914 – 1968). СА 4. 316 – 317.

Neue Beobachtungen über des Spätawarenzeitlichen Gräberfeldes in Pilismarót-Basaharc.

(Kisvezekény, Nové Vozokany 1966, ea. ) Symposium über die problematik der Besiedlung des Karpatenbecken im VII.-VIII. Jahrhundert. Nitra - Malé Vozokany. Studijné Zvesti 16. AUSAV 16. 97 – 102. (temetőtérképpel)

- Pataky László. A nagyszentmiklósi „Attila-kincs” leletkörülményei. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 35 – 45.

Egy koraközépkori vassisak a Déri Múzeumban. A Debreceni Déri Múzeum 1967. évi Évkönyve 197 – 204. és rajza a 205.-en. (Oroszországból hozták. Lelőhelye Nemija). Angol kivonattal.

A szkíta művészet. ÉT VI. 7. 1094 – 1096.

Milyen lehetett a honfoglaláskori kenyér? ÉT VI. 7. 1097. (a nevemet nem írták oda) (Gergelyiugornya)

Ezeréves falu Gergelyiugornya határában. ÉT 18. V. 3. 860- 861.

A szovjet régészet néhány elvi – módszertani kérdése. A MTA II. Oszt. Közl. 16. 245 – 254.

Újabb kutatások erősítették meg: Atlantisz létezett! ÉT IV. 5. 665.

A Holdvilág – árok rejtélye. ÉT XII. 6. (1941. évi fényképpel)

Gergelyiugornya RF 21. 47.

A Várpalota-gimnáziumi avar temető. MRMÉT Vándorgyülése előadásai. Veszprém. (tézisek) 22-23.

Újabb régészeti kutatások Dagesztánban. AÉ 1968? 115 – 116.

 

Előadásom Dusanbéban (Tádzskisztán) és Párizsban.

 

1969

Forschungen auf awarenzeitlichen Siedlungen. I. Medzynarodovy Kongres Arheologii Slowianskiej III. Wroclaw – Warszawa – Kraków 1965. 163 – 171. (megjelent 1969-ben!)

*-- Ojtozi Eszter – Wladimir Gening. Das Gräberfeld von Newolino. AH XLVI. Bp. 93 oldal, CI képtábla. -

Recenziók: Kürti Béla. Nyelvtudományi Közlemények 1970. LXXII. 249 – 252., V. Bierbrauer. Deutsche Literaturzeitung 91. 6. 539 – 543.

- Németh Péter. A Várpalota – gimnáziumi avar temető. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 8. Veszprém 167 – 198. (orosz, német és francia kivonattal)

Steppe – Klima – Völkerwanderung. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged 2. 139 – 145.

- Gumiljov Lev Nyikolajevics. A nomád világ egysége és sokrétűsége. AÉ 96. 1. 54 – 61. (orosz kivonattal)

 

- Гумилёв Л. Н. Единство и разнообразие степной культуры Евразии. Народы Азии и Африки 3. 78 – 87. (az előző orosz eredetije) - (Artamonov M. I. és Pletnyova Sz. A. reagálása u. o. 89 – 92.)

Обзор венгерского журнала «Этнография» Венгерского Этнографического Ощества зa 1959 –1968 гг. Советская Этнография 5. 149 – 156.

Türk rovásírásos felirat Környéről. AT 16. 2. 209 – 210.

Steppe – Klima – Völkerwanderung. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 139 – 145.

Nekrológ:

- Бадер О. Н. – Ранов В. А. Ласло Вертеш. СА 4. 315 – 316. (a fényképével)

A nagyszentmiklósi Attila-kincs leletkörülményei. Magyar Történelmi Szemle, NY 1969. I. 1. 25 – 40.

 

1970

Изчезнувшие народы. Aвары. Природа. M.

Osada z doby rimskej v Ipolytölgyes-i v Mad’arsku. Vychodoslovensky Pravek 2. 51 – 72.

Magyar őseink a Kubány mentén. Magyar Történelmi Szemle. Brunswick I. 6. 70- 72.(utánközlés)

Tákos. MittAI 1. 164.

Gergelyiugornya. MittAI 1.153.

Karos. MittAI 1. 58.

Tépe u.o. I. 1. 152.

Előszállás u.o. I-1. 146 – 147.

Bp. XII. ker. u.o. I.1. 145.

Somogyaszaló. MittDAIDAIUAW I. 1. 162.

Szentendre. u.o. I. 1. 164.

Oros. u.o. I. 1. 158.

Pomáz-Holdvilágárok. u. o. 1.159-160.

Visegrád. u. o. I. 0. 164.

Budakalász. u.o. I. 1. 144 – 145.

Ipolytölgyes. u. o. I. 1. 142.

Die Kunst der Awaren. Das Altertum. Berlin 16. 4. 243 – 250. 10 képpel.

 

Recenziók:

László Gyula. The Art of the Period of Great Migrations in Hungary. Bp. 1970. AAH 1971. 23. 360 – 363.

Bakay K. – Kalicz N. – Sági K. Magyarország Régészeti Topográfiája III. Bp. AAH 1972. 24. 21.

Manga János. Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Bp. 1968. CЭ 2. 186 – 187.

Klíma – sztyep – népvándorlás. Földrajzi Értesítő XIX. 1. 87 – 93. 3 képpel. (németül 1969)

Másfél ezer éves fazekasfalu maradványai. Kárpáti Igaz Szó aug. 5. 3. (Beregsurány)

A honfoglaló magyarság Kubány-vidéki tartózkodásának kérdéséhez. 70 – 72. (előadásom Tallinnban

1970-ben a III. Finnugor Kongresszuson. – Előadásomat ismertette Küllős Imola. A honfoglaló magyarok nyomában. ÉT 25. 44. )

 

- Ojtozi Eszter. Orosz és szovjet irodalom könyvtárainkban. A Debreceni Kossuth Lajos

Tudományegyetem Könyvtárának Közleményei 70. Debrecen 79 – 83.

О работе над венгерским этнографическим атласом. СЭ 4. 136 – 137.

A mongol vadászatról. Nimród 3. 18 – 19.

Magna Hungaria. Magyar Történelmi Szemle I. 4 -5. 19-21.

 

1971

Kályhacsempe a budavári palotából. Természet Világa 12. 636 – 638.

Hozzászólás Ityina V. A. Néprajz és régészet c. előadásához. Népi Kultúra –Népi társadalom. V – VI. 391 – 394.

Modern kínai festmények. Műgyűjtő II. 4. 6 – 8.

Két lamaista szertartási eszköz. u. o. III. 28.

A „lengyel” buddhákról. u.o. III. 2. 49.

A mongol vadászatról. Nimród III. 1. 18 – 19. Hegyi Margit (Molnár Gáborné) fényképeivel.

Steppe – Klíma - Népvándorlás. Földrajzi Közlemények XXX. 1. 87 – 93.

Pomáz – Holdvilágárok. AÉ 1. 85 – 91. (orosz kivonattal) (megjegyzések, fényképekkel: Sashegyi Sándor. Holdvilágárok, Holtvilágárok. Bp. 1998., Legendák és valóság a Pilisben. Bp. 2011., valamint Magyar Nemzet 2011. XII. 21. Vakulya Eszter cikke.)

 

Nekrológok:

Csernyecov V. N. 1905 – 1970 Acta Ethnographica XX. 132 – 133.

Fettich Nándor (1900 – 1971) Ethn 636 – 638. (fényképpel)

A hunok nyomában Mongóliában. ÉT 40. X. 1. 1874 – 1880. ( Sugár Lajos fényképeivel.)

Régészeti kutatások Baskíriában és a magyar őstörténet. AÉ 1972. 244 – 248.

 

Recenziók:

László Gy. The Art of the Period of Great Migrations in Hungary. 1970. AAM 23. 360 – 363.

Frumkin N. Archaeology in Soviet Central Asia. Leiden – Köln 1970. AAH 1972. 24. 325.

Kiszely István. Sírok, csontok, emberek. Bp. 1969. CЭ 148.

*- Salamon Ágnes. Das völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. Studia Archaeologica V.

Akadémiai Kiadó Bp. 76 oldal. Benne Lengyel Imre és Tóth Tibor embertani elemzése.

- Die Belohnung der Finder des „Attila Schatzes” von Nagyszentnmiklós. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 2. 143 – 156.

Pomáz – Holdvilágárok. AÉ 1. 85 – 91.

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Régészeti Intézetében. MTA II. Oszt. Közl. 20. 169 – 172.

- Mária Lamiová – Schmiedlová. Osada z doby rimskej v Ipolytölgyesi v Mad’arsku. Vychodoslovensky Pravek 2. 51 – 61. 9 képes táblával. (német kivonattal)

- Erdélyi Balázs. Oszétföldön az Észak-Kaukázusban. Kővilág. Az alánok ivadékai. Természet Világa 1971. 12. 280 – 282. és 311 – 313. – Sugár Lajos fényképeivel.

Les relations hungaro–khazares. Magyar Történelmi Szemle Buenos Aires II. 2. 181 – 186. (utánközlés)

Teoрии венгерских ученых о поволжском происхождении древних венгров. АЭБ Ufa IV.108-112.

 

О статье М.И. Артамонова и С. А. Плетневой. Народы Азии и Африки 4. 249 – 250.

 

1972

- V. Csernyecov. Vvegenyije. PADIU 5 – 6.

Orosz szamovárok. Műgyűjtő 2. 6.

Műgyűjtők és régészek. u. o. 47.

- Pataky László. Die Belohnung der Finder des Attila-Schatzes von Nagyszentmiklós. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1971/2. 143 – 155.

Hungari’s Vinland Map. Acta Ethnographica Hungarica 21. 347 – 352. (rovásírásos térképpel 1599-ből, felfedezve 1945-ben, Esztergomban, eredetileg Nagyszombatban készült)

Avar san’ati. In: Türk Kültürü el-Kitabi c. II. Ia. Isztanbul 109 – 117. 11 képpel. (angol kivonattal)

Nomád életforma – nomád társadalom. Valóság 5. 13 – 20. (vagy Magyar Történelmi Szemle ? III. 4. 491 – 498.)

Régészeti kutatások Baskíriában és a magyar őstörténet. AÉ 99. 244 – 248. (utánközlés)

Újabb régészeti kutatások Dagesztánban. AÉ 99. 115 -116.

Szarmata leletek Tápiószeléről. Studia Comitatensia I. Szentendre, 21 – 25.

Paralléles orientales des sepultures équestres de l’époque avare dans le Bassin des Carpathes. (Az 1971. évi szegedi nemzetközi konferencia) Szeged, 51 – 55.

Trója. (Az ásatások megindulásának századik évfordulójára) AT 1971. 2. 316 – 320. 4 képpel.

- Sárkány Mihály. Beratung der ethnographischen Sektion der gemischten Komission sowjetischer und ungarischer Historiker. Demos 1. 92 – 94.

Fouilles archéologiques en Bachkirie et la préhistoire hongroise. AO XXV. 1 – 3. 301 – 312. /képpel/

- Cмирнов А.П. – Чернецов В. С. Проблемы археологии и древней истории угров. М. 1972.

Gondolatok a magyar régészetről. MT 4. 221 – 228.

Ob arheologicseszkoj kulture drevnyih vengrov IX – pervoj polovini X. vv. n. e. In: Problemi arheologii i drevnyej isztorii ugrov. Moszkva. 128 – 144.

Recenziók:

Bakay K. – Kalicz N. – Sági K. Veszprém megye régészeti topográfiája. Magyarország Régészeti Topográfiája 3. AAH 24. 321.

Frumkin G. Archeology in Soviet Central Asia. AAH 24. 325.

MRT 1970. AAH 24. 321.

The Art of the Avars. Istanbul, Türk kültürü al Kitabi II. 1. a. 110 – 116.

 

1973

Nekrológ:

Gyula Moravcsik. AAH 25. 371 – 373.

Mongolisch – ungarische Archaologische Forschungen in der Mongolei (Vorbericht) Mitt dAI dUAW 4. 113 – 118. és 34 – 36. tábla.

A pilisi erdők régészeti emlékei. Az Erdő III. XXII. 2. 70,73. (tájképpel) (előadásom 1972-ben)

 

- Ecsedy István. Gondolatok a magyar régészetről. MT 4. 221 – 228.

- Титов В. Современная организационная структура археологии в ВНР. СА 3. 249 -256.

Hozzászólás: Új szempontok a Dunamedence vízrajzi neveinek vizsgálatában? Hidrológiai Tájékoztató 1973. 33. (két tévedés kiigazítása)

Jánoshida. Jelentés. RF 26. 63.

Fettich Nándor az ötvösmüvész. Műgyüjtő 2. 11.

Dömös. Jelentés. RF 26. 60.

 

Ulán-Bátorban voltam Unesco konferencián.

 

1974

Recenziók:

- Kiszely István. H. Bach – S. Dusek. Slawen in Thüringien. Weimar 1971. AAH 26. 257 – 258.

Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. M. 1973. Acta Ethnographica 23. 393 – 397. (franciául)

- Ikonnyikova Alisza. Az etnikum és az etnográfia szovjet elmélete. Világtörténet 24. 39 – 46. .

Előzetes jelentés az 1971. évi mongóliai régészeti kutatásainkról. AÉ 139 – 145. 15 képpel. (ötödik expedíciónk) (Sugár Lajossal)

Dömös.MIA 5. 214 – 215.

Pilismarót. Jelentés. RF 27. 44-45.

- Pataky László. Die Belohnung der Finder des Attila-Schatzes in Nagyszentmiklós. MFMÉ 1971. Szeged 143 – 155.

A „szarvasok népe” nyomában. ÉT 47. 2217. – 2222.

Hohloma. Műgyüjtő IV. 4. 64.

Cungkápa szobrai. Műgyüjtő VI. 2. 50 – 51.

Egy festő nyomában. Műgyüjtő VI. 3. 49.

Merre vezetett a honfoglalók vándorlása? Tudományos Kaleidoszkóp 309.

Előzetes jelentés az 1971. évi mongóliai kutatásainkról. AÉ 139 – 145.

Hozzászólás Balassa Iván előadásához. Ethn LXXXV. 591- 592.

Az etnikum és etnográfia szovjet elmélete. Világtörténet 24. 39 – 46.

A mongol-magyar régészeti expedíciók munkálataiból. ÉTXI. 22. 2217-2222.

 

Nemzetközi konferencián Moszkvában.

 

1975

A honfoglaló magyarság etnikai határainak kérdéséhez. CQUIFU Pars II. Bp. 45 – 47.

Pilismarót. Jelentés. RF 28. 81 – 82.

Recenziók:

 

Lev Nyikolajevics Gumiljov koncepciója az Etnoszról. Documentatio Etnographica 5. 5 – 18.

 1. Bóna. VII. századi települések és árpádkori magyar falu Dunaújvárosban. Bp. 1973. AAH 27. 498 –499. (orosz nyelven)

A mongol-magyar régészeti expedíció munkálataiból. ÉT XI. 22. 2217 – 2222. (1973 évi)

Аурель Штейн и его исследования на Памире. Страны и Народы Востока XVI. 292 – 295.

- Bartha Antal. A kelet-európai sztyeppe népei a korai középkorban. MT 11. 696 – 699. (előadásunk Moszkvában 1974-ben)

Julianus barát nyomában. Baskíriában volt-e a magyar őshaza? ÉT XI. 47. 2148 – 2151.

Zur Frage der Lokalisation der Wohnorte des Urungarntums. Mitteilungen der ArchInst der UAW 1974/75. 5. 117 – 129.

Egy eltűnt nép nyomában. A volgai bolgárok. ÉT 47. XI. 21. 2242 – 2246.

Szibéria és a Távol-Kelet kőkori kultúrái nyomában. ÉT 1975. VIII. 29. 1635 – 1638. (Okladnyikov A. P. fényképével)

- Veres Péter. Lev Nyikolajevics Gumiljov koncepciója az etnoszról. Dokumentatio Ethnographica 5.

Kézirat gyanánt. Bp. – Szolnok 5 – 18.

Avarkori sarlók a Kárpát-medencében. Ethn 1. 153 – 163. 8 képpel

Введение. - Амброз М. К. (szerk.) Эпоха Великого Переселения Народов. M. 1975. 3 – 5.

Авары и Средняя Азия. In: В. Г. Гафуров és mtsai (szerk.) Центральная Азия в кушанскую эпоху. II. Москва 169-171. Az 1968. évi dusanbei (Tádzsikisztán) nk. konferencia előadásai.

Volgai Bolgárok. ÉT 1975. nov.

- Титов В. С. – Макарова Э. Раскопки советско-венгерской экспедиции в ВНР. Археологические Открытия 1975 г. 585 – 607.

Előadás. A honfoglaló magyarság etnikai határainak kérdéséhez. Bp. 44-47.

Nekrológok:

Nándor Fettich 1900-1971. MittDAIUAW 4. 175 – 178.

Okladnyikov A. P. ÉT 36. 1702-1704.

Egy ritka mongol festmény. Műgyüjtő VII. 3. 8 – 9.

Dömös. MIttDAIUAW 1974/1975. 5. 214 – 215.

Jánoshida. u. o. 216.

Pilismarót. u. o. 217.

Forschungstätten für Finnougristik in Ungarn. Mitt dAI UA dWiss. 39 – 42. Bp. 9-42.

Aвары и Средняя Азия. Előadás Moszkvában. In: Центральная Азия в Kушанскую эпоху. 169 – 175.

- Bartha A. A kelet-európai steppe népei a korai középkorban. MT XI. 696 – 699.

 

Ásatás Csolnokon.

Megkezdtük a közös ásatásainkat a Donnál! (Hét esztendős előkészítés után!)

/-/ Megkaptam a Munka Érdemrend ezüstfokozatát. A Régészeti Intézet törzsgárda tagja lettem.

/я получил орден труда 2-ой степени/

 

*Munkásságomról: Boros János – Rapcsányi László. Vendégségben őseinknél. Bp. 1975. (benne a fényképem is)

 

1976

A kajragacsi ősök szobrai. TV 10. 435.

A halhatatlan Herkules TV 6. 243.

A honfoglaló magyarok ősei nyomában. Népszava 6.

Recenzió:

Sós Ágnes. Die slawische Bevölkerung Westungarns in 9. Jahrhundert. München 1973. AAH 28. 243 – 245.

Die Darstellung auf der grossen awarischen Riemenzunge von Bánhalom. Hungaro-Turcica Bp. 263 – 266. Szerk. Káldi- Nagy Gyula. (Németh Gyula tiszteletére.)

Sziklarajzok a Világ Tetején. Természet Világa 12. máj. 10. 532.

A honfoglaló magyarok ősei nyomában. Népszava IV. 18. (A Majackojei várrom képével.)

*Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Doktori disszertáció tézisei. Bp. 21. 2. old. És monográfia 243 old. , 98 ábra.

Az első szovjet – magyar közös régészeti ásatások. MT 7 – 8. 480. (ld. még Tyitov V. Sz. Raszkopki szovjetszko-vengerszkoj ekszpegyicii v VNR Archeologicseszkije Otkrytyija 585 – 587.)

Zur Frage der Lokalisation der Wohnorte des Urungarntums. MittAI UAW 1974/75. Bp. 117 – 128. és 1 rajzos tábla. (másodközlés)

Bajót. Jelentés. RF 29. 3.

Ausgrabungen in Bajót und Csolnok. MittDAIDUAW 6. 123 – 124.

Csolnok RF 29. 53.

We,gierska mapa Winlandii. Slavia Antiqua 24.

Raskopki na zapadnom beregu Balatona. AO 592 – 598. (utánközlés, térképpel)

Mongolisch-ungarische Archeologische Forschungen in der Mongolei im Jahre 1974. MittDUADW 6.

115-117.

Le noveaux resultats des expeditions archéologiques hungaro-mongoles (rota) Congres Internationales

UISPP. Nice 594.

Az első szovjet-magyar közös régészeti ásatások. Magyar Tudomány 7-8. 479 – 480.

- Tyitov V. Sz. – Makarova T. I. Sirinszkij Sz. Sz.. Raszkopki Szovjetszko-Vengerszkoj ekszpegyicii v

VNR Archeologicseszkije Otkrityija 1975. Moszkva. 585 – 587.

Makarova T. – Sirinszkij Sz. – W. S. Tyitow. Ausgrabungen in Bajót und Csolnok. MIttdAIAI 6. 123 – 124.

 

/я защитил диссертацию в Будапеште, стал доктором истoрических наук/

Újvidéken és Nizzában voltam konferencián.

Előadtam a KCsT-ban, május 11.-én: Romvárosok a Krímben. MTA Bp. Kisterem.

 

1977

 

Карта 16 века открывает Америку 11 века. Природа 89 – 99.

The Vinland Map. Acta Ethnographica 24. 155-161.

Az ősmagyarság régészeti emlékei Kelet-Európában. In: Magyar őstörténeti tanulmányok. Bp. 65 – 77.

(előadás 1975-ben). Szerk. Bartha A, Czeglédy K. és Róna T. A.

Őseink nyomában a Kazár Birodalomban. ÉT IV. 13. 451 – 453. ( Erdélyi Balázs rajzaival.)

- D. Zeweendordsch. Mongolisch-ungarische archäologische Forschungen in der Mongolei im Jahre 1974. Mitteilungen d. AI der UAW 1976. 6. 1977. 115 – 117. és 53 a. – 58. tábla.

* Sárvári Márta. Egy titokzatos nép. Az ázsiai hunok nyomában. Bp. 10 – 13. (Sugár Lajos fényképeivel)

* - Sugár Lajos- Zsebeházy György. Vulkánok tövében, vulkánok tetején. Móra Könyvkiadó Bp. 160 oldal. (magyar – román közös könyvkiadási egyezményének keretében) „Reklám”: Sugár Lajos.

Látogatás a vulkánok világában. Lányok Évkönyve. 1969. 159 – 166. Recenzió: L. M. Esti Hírlap XII. 12.,

Zay László. Magyar Nemzet XII. 23.

Les anciens Hongrois ont-ils été dans la region du Kouban? In: Les anciens Hongrois et les ethnies voisines á l’Est. Studia Archaeologica VI. Bp. 249 – 252. (szerk. Erdélyi I., kézirataink leadva 1973-ban)

 

Recenziók:

Arheologické Rozhledy XXX. 1978. Praha. 336 – 337. J Justová., Documentation sur L’Europe entrale XVI. 1. 1978. Leuven. I. van Kessel.

Ilona Kovrig. ed. Avar finds in the Hungarian National Museum. Vol. 1. 1975. AAH 29. 293 – 294.

Аверкиева Е. Р. Индейцы Северной Америки. М. 1974. Acta Ethnographica 26. 234 – 236.

Emlékezés Fettich Nándorra. Dunakanyar Tájékoztató 2. 154 – 157. Sugár Lajos fényképével: Fettich N. Pilismarót - Basaharcon 1964-ben.

Magyar és szovjet régészek ásatása Keszthely - Fenékpusztán. MT XXII. 4. 307 – 309. (tévedés a 309. oldalon: a láncing a konzerválás után 12. századinak bizonyult)

Az ősmagyarság régészeti emlékei Kelet-Európában. In: Bartha A. – Czeglédy K. – Róna-Tas A. szerk. Magyar Őstörténeti Tanulmányok. Bp. 65 – 77. 6 képpel.

Die ersten sowjetisch – ungarischen und ungarisch – sowjetischen Ausgrabungen im Jahre 1975. MittAI UAW 1976. Bp. 119 – 125. (egy képpel a majackojei ásatásról)

* - Uzsoki András. Trón és kereszt. Fejezet Magyarország és a Kijevi Rusz történetéből. Napkút – füzetek 12. Bp. 2007.

Nekrológ:

Dezső Csallány. Szentes 1903 – Nyíregyháza AAH 30. 441.

Keszthely-Fenékpuszta. RF I. 30. 33-34.

Csolnok. MittDAIDUAW 1976. 6. 158.

- Salamon Á. Pilismarót. MitttDAIUAW 6. 158 – 159. (1976)

Budakeszi – Barackos. RF 30. 38.

Felbecsülhetetlen értékü ásatások. Esti Hírlap XI. 5.

Das awarische Gräberfeld in Budakalász-Dunapart. MittDUADW 7. 45 – 47.

We,gierska mapa Winlandii. Slavia Antiqua 24. 155 – 161. (fr. kivonattal)

- Tyitov V. Sz. Raszkopki na zapadnom beregu Balatona. AO 1976 g. Moszkva. 592 – 593.

 

/-/ A Kőrösi Csoma Társaság Kőrösi Csoma Díjban részesített.

Konferencián voltam Rilában (Bulgária), de nem tartottam előadást.

Ásatást kezdtem Budakeszin: Ld. Járai Judit. Házépítés közben. Képes Újság 1977. 4. 15.

 

1978

A kezdet bíztató. Magyar-Szovjet közös ásatások. Magyarország 45. 22 – 23.

Ausgrabungen. Budakeszi – Barackos. MittArchInst 8/9. 238 – 239.

Budakeszi – Barackos. AÉ 105. 283.

Budakeszi-Barackos. Alba Regia.

 1. ez: RF 32. 74.

Budakeszi-Barackos. Archäologische Denkmäler. Forschungen Ur- und Frühgeschichte. Wien 10. 120-121.

Egy szkíta fejedelem kincsei. Árkádia. Szerk. Dankó Imre (egyik volt gimnáziumi tanárom Szentendrén)

Debrecen. (1981) 287 – 297. (egyetlen régészeti novellám)

A verebi honfoglaláskori sírlelet egyes tárgyainak Don-menti analógiái. Alba Regia XVI. 287 – 292. 6 képes táblával (francia kivonattal).

Egyes avarkori ábrázolások mitológiai vonatkozásairól. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. Szerk. Hoppál M. – Istvánovits M. Bp. 338 – 341. (rota)

Régészeti kultúra – etnogenezis – etnosz. MTA II. Oszt. Közleményei 27. 117 – 121.

Некоторые итоги работ Монгольско-венгерской экспедиции. In: Археология и Этнография Монголии. (szerk. Okladnyikov Sz. P.) Новосибирск 136 – 151.

Recently found relics of Turcic Stone Sculpture from the territory of the Mongolian People,s Republic. In: Arts of the eurasian Steppelands. Colloquies on Art et Archaeology in Asia 1977. No. 7. London VI. 203– 217.

Régészeti kiegészítések Kresz Mária tanulmányához. Ethn 3. 361 – 362. (orosz és német kivonattal)

Вопросы археологических памятников славян в Фенекпусте и её окрестностях. In: Problemi seoba naroda u Karpatskoj kotlini. Novi Sad 163 – 166.

- Szimonova Eugénia. Ásatások Vásárosnamény határában. In: „Találkozás Bereggel” 155 – 164. (az irodalomjegyzéket a szerkesztő kifelejtette) (Gergelyiugornya)

Archäologische Denkmäler des Ungarntums aus der Zeit der Landnahme an den Westrgränzen des Landes. Forschungsberichte zur Ur- und Frühgeschichte. Wien 10. 120 – 121.(rota)

Das awarische Gräberfeld in Budakalász – Dunapart (Donauufer). MIttAI UAW 1977. 7. Bp. 49 – 54. 4 képes táblával.

Okladnyikov Sz. P. akadémikus köszöntése. MTA Közleményei XXVII. 1 – 3. 255 – 258.

Nekrológok:

Csallány Dezső. Szentes 1903-Nyíregyháza 1977. AAH 30.

 1. A. Halikova 1930-1977. AÉ 106.

Keszthely-Fenékpuszta. AÉ 271-272.

Keszthely-Fenékpuszta. RF I. 31. 12 – 13.

 

- Erdélyi Balázs. Régészeti kutatás a levegőből. Delta 12. 38 – 40.

 

Lvovban (Lviv, Lemberg) voltam konferencián.

 

1979

Budakeszi – Barackos. RF 32. 77-78.

Raszkopki v Fenékpusztye. Arheologicseszkije Otkrityija. 605 – 606.

A magyar-szovjet közös régészeti kutatások. MN III. 28. 6. (1975 óta)

Recenziók:

Kiss A. Avar Cemeteries in County Baranya. Bp. 1977. AAH 31. 202 – 203.

László Gy. – Rácz I. A nagyszentmiklósi kincs. Bp. 1977. AAH 413 – 414.

 1. Milescu Spatarul. Kínai útinapló 1675 – 1677. Bukarest. 1978. Ethn 4. 612.

Pletnyova Sz. A. Poloveckije kamennije izvajanyija. Ethn 298 – 299.

Előzetes jelentés az 1974. évi mongol-magyar régészeti expedíció munkálatairól. AÉ 1. 106. 112 – 126. 16 képpel. (orosz és angol kivonattal) (hatodik expedíciónk) (Sugár Lajossal és Egyed Endrével)

Magyar övveretek kijevi öntőmintái? ÉT III. 30. 593 – 595. (Az utolsó előtti mondatot nem én írtam bele!)

Сотрудничество археологов. Венгерская Неделя, 10 июля. Budapest

Magyar őstörténeti tudományos ülésszak Szegeden 1979 III. 7 – 9. Ethn XC. 5984 – 595.

A Nemzetközi Szláv Régészeti Unió tudományos konferenciája Kijevben (1979. november 21 – 24.) MTA II. Oszt. Közl. 28. 173 – 175.

Különös leletek a jugoszláviai Vajdaságból. AT 26. 87 - 96.

Keszthely-Fenékpuszta. RF I. 32. 94.

- Sági K. Ergebnisse der Ausgrabungen in Keszthely-Fenékpuszta (1976 – 77). MittAI 8-9. 151 – 156, 387 – 392.

Das Awarentum und der Osten im Spiegel der archäologischen Quellen. Mitt. d. AI 8/9. 1978/79. 189-198. (valójában megjelent 1981-ben, a magyar tézisek fordítása) Utánközlés: Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. Magyar Múlt. Sydney 1. VIII.23. 25 – 34.

- Tитов В.C. Раскопки в Фенекпусте. AO 1978 g. Moсква 1979. 605 – 606.

Neuer altungarischer (?) Grabfund aus Südrussland. MIttDAI 8/9. 121- 123.

 

1980

K вопросу о заселении Задунавя древними венграми. Congressus Quartus IFU II. Turku. 316. (kivonat) Modern régészet. MT 2. 130 – 134.

Recenzió:

Vranic’ M. cikkéről, a Muzejska Zbirka c. folyóiratából. Ethn XCI. 640.

*A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. A mi világunk sorozat 70. Bp. 32 oldal.

- Титов В. С. Первые итоги раскопок венгеро-советской экспедици на территории ВНР 1979 g. . CA 1. 130 – 145. (angol kivonattal 145 – 146)

* - Титов В. С. Археология Венгрии. Каменный век. Москва 11 – 12. Природные условия Венгрии.

Из истории археологической науки в Венгрии. U. ott: 13 – 19.

- В. Титов. Современная организационная структура археологии в ВНР. U. ott 20 – 28.

Путешествия Мора Дечи по Кавказу. Вопросы осетинской археологии и этнографии ХХVI. 1. Орджоникидзе 124 – 135.

A magyar őstörténet periodizációja. MT XXV. 5. 335 -338. Ugyanez németül AAH 1981. 33.

- Erdélyi Balázs. Modern régészet. MT 2. 130 – 134.

- Sági Károly. Ergebnisse der Ausgrabungen von Keszthely-Fenékpuszta. Mitteilungen des AI der UAW 8-9.1978/79. Bp. 151 – 156. 95 - 96. kép. (megjelent valójában 1981-ben)

Alani. Encyclopedia (olasz) 1980? 283 – 284.

Az avarság és Kelet a régészeti források tükrében. (doktori disszertációs tézisek 1976) Mitt AI UAW 1978/79. Bp. 189 – 198.

Keszthely – Fenékpuszta. RF I. 33. 62 – 63. és AÉ. 247.

Régészeti tanulmányúton a Krím - félszigeten. AÉ 107. 231 – 234.

A honfoglaló magyarság etnikai határainak kérdéséhez. CIFU 4. Helsinki 1975. II. 1980. 44-47.

Neuer altungarischer (?) Grabfund aus Südrussland. Mitteilungen der AIU 1978-1979. 121 – 123.

Zur Frage der frühen awarisch-slawischen Beziehungen. Das Altertum 27. 1. 54 – 58.

 

1981

- Erdélyi Balázs. Oszétföldön az Észak-Kaukázusban. ÉT 10-11. 279 – 282 és 311 – 313.

Ausgrabungen. Budakeszi – Barackos. MITTArchInst 10/11. 1980-81. 282.

Zur Frage der frühen awarisch-slawischen Beziehungen. Das Altertum 27. 1. 54 – 58., képpel

Zu den theoretisch-methodologischen Fragen der Geschichte der Altungarn. AAH 33. 1- 4. 71 – 79.

- Sugár Lajos. A türk kagánok sírjainál. ÉT VII. 10. 867 – 869.

Einige Bemerkungen über die Awaren-Gesellschaft im Lichte der archäologischen Quellen. In: Die Nomaden in Geschichte und Gegenwart. Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde zu Leipzig H. 33. Berlin 227 – 237. (előadásom Lipcsében 1978-ban)

A 70 éves Török Gyula köszöntése. AÉ 94. (fényképpel)

Neuer altungarischer (?) Grabfund aus Südrussland. Mitteilungen der AI UAW 1978/79. Bp.. 121 – 123.

Das Altungarntum und die Bulgaren in Osteuropa. (VIth – XIth Centuries) In: Studia – Turco-Hungarica V. Bp. 137 – 143.

- Амброз А. К. Введение. Древности эпохи великого переселения народов У – УIII веков. Советско

– венгерский сборник. М. 1982. 3 – 5. (neveinket nem írták ki, habár szerkesztői voltunk a kötetnek)

A türk kagánok sírjainál. ÉT VII. 10. Sugár L. fényképeivel.

 

Recenziók:

Kristó Gyula. Levedi törzsszövetségétől Szent István államáig. Bp. 1980. AAH 1982. 34. 389.

 

Senarclens de Grancy R. – Kostka R. Grosser Pamir. Graz 1978. AAH 439 – 440.

Fjodorov I. A. – Fjodorov G. S. Ранние тюрки на Северном Кавказе. M. 1978. AAH 1981. 33. 433 –434.

Путешествия Мора Дечи по Кавказу. Орджоникидзе 1980. 125 – 135. In: Ирон Археологи XXXVI. 1. (10 régi fényképpel)

Magyarok Dagesztán földjén. Szovjet Irodalom 1. 176 – 177.

(1982-ben és 1984-ben ismét jártam Dagesztánban!)

Ungarische Archäologen auf den Spuren der Völkerwanderung. Ungarn ’ 81. Bp. 287 – 292., u. ez angolul 265 – 270. oldal. (Az 1975 – 1979. évi majackojei ásatásainkról, nevem megemlítése nélkül. )

Keszthely-Fenékpuszta. AÉ 267. U. ez RF I. 34. 1981. 35 – 36.

- Титов В. С. Кестхей-Фенекпуста. Археологические Открытия 1980 /1981/492.

Neuere Denkmäler der Székler-ungarischen Runenschrift aus Siebenbürgen. AAH 1980. Megjelent 1981. 32. 429 – 436. (több hibával és tévedéssel, amelyeket nem lehetett kijavítanom)

- Sugár Lajos. A türk kagánok sírjainál. ÉT 28. 867 – 869.

Oszétföldön az Észak Kaukázusban. ÉT 28. 279 – 286.

Les archéologues hongrois et les grandes migrations. Hongrie, 81.289 – 295. (4 nyelven is)

 

1982

Novij mogilnyik v Keszthely – Fenékpuszte. Moszkva, Ambroz szerk. 64 – 69.

 

Nekrológok:

Aлексей Павлович Окладников 1908 – 1981. AAH 34. 387 – 388.

Alekszej Pavlovics Okladnyikov. 1908 – 1981. AÉ 146.

*Az avarság és kelet a régészeti források tükrében. Akadémiai Kiadó Bp. 253 oldal. 97 képtábla (orosz

kivonattal) (Az akadémiai doktori disszertációm, 1976). - Rec. Sz 1986. 163-165.

Исчезвнувшие народы. Авары. Природа 11. 50 – 57. (a fényképemmel)

 

Recenziók:

Szymanski W. – Dabrowska E. Awarzy – Wegrzy. Wroclaw – Warszawa – Kraków – Gdansk. 1979. AAH 34. 442 – 443.

- Szimonova Eugénia - Седов В. В. Происхождение и ранняя история славян. М. 1979. AAH 34. 444– 445.

Megjegyzések a nagyszentmiklósi kincsről. A Szegedi Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 1982....

- Salamon Ágnes. Vorbericht über die Ausgrabungen in Pilismarót Öregek-dűlö (1973-74) MittArch Inst 1980-81. 10 – 11. 147 – 161.

Новый могильник V в. в Кестхей-Фенeкпусте. In: Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII веков. Szerk. Амброз А. К. – Эрдели И. Ф. Москва 64 – 69. (képpel) Vvegyenyije Ambroz A. K. 3 – 5.

*- Ázsiai lovas nomádok. Régészeti expedíciók Mongóliában. Gondolat Kiadó Bp. Fényképek: Sugár Lajos. 212 oldal. (A 13 – 19. oldalakon új gondolatok a nomadizmusról!) - Recenzió:

Lázár István. Tükör 1983. III. 13.

 

Венгры на земле Дагестана. Советский Дагестан 3. 74 – 75.

A magyar – szovjet régészeti együttműködés magyar őstörténeti vonatkozású munkálatai.

Nyelvtudományi Közlemények LXXXIV. 271 – 274. (előadás)

Konferencia az Észak-Kaukázus régészetéről. (Novorosszijszk 1981) AÉ 146.

Ergebnisse der Ausgrabungen von Keszthely-Fenékpuszta (1978 – 1979) Mitteilungen AI UAW 10/11. 1980/81. 10 – 11. Bp. 207 – 209.

- Szerk. Ambroz A. K .-val: Drevnosztyi epohi velikogo pereszelenyija narodov V-VIII. bekov. Moszkva.

Benne: Ein neues Gräberfeld aus dem 5. Jahrhundert in Keszthely – Fenékpuszta. 64 – 69.

- Tyitov V. Sz. Keszthely-Fenékpuszta Archeologicseszkije Otkrityija, 491 – 449.

Nomád népek – letelepült népek kapcsolatának és viszonyának kérdéséhez. A Veszprémi Múzeumok

Közleményei. 16. 119 – 123.

 

A RI igazgatója felmondta az 1975-tól folyt, 8 évi együttműködést a szovjet régészekkel...(magyar részről hatan vettünk részt a közös ásatáson, ahol egy ideig bolgárok is dolgoztak, a doni Majackoje elnevezésű várban) Én magam a két utolsó szezonban nem voltam ott. Egyszer Péter fiamat is elvittem magammal.

Meglátogattam az alábbi városok múzeumait: Zarajszk, Zvenyígorod, Dimitrov, Novo-Jeruszalim, Joszifo-Volokalamszk-i kolostor, Boriszolglebszk és Kolomna.

 

Látogatásom Dagesztánban.

Konferenciák Moszkvában, tkp. szektor ülések az intézetben.

 

1983

Über die Zusammenhänge der Grabfunde bei Martan-Cu. AAH 35. 207 -209.

Az avar társadalom néhány kérdése régész szemmel. In: Tőkei Ferenc szerk. Nomád társadalmak és államalakulatok. 307 - 315. (Visegrádi előadásom 1983)

A fenékpusztai régészeti kutatások rövid története. Zalai Gyűjtemény 18. Közlemények (1982 - 83). 59 –67. Térképvázlattal. (német kivonattal) (lektorálta Müller Róbert és Barkóczi László)

A humarai vár és feliratai. AT 30. 2. 264 – 266. (megjelent 1985-ben)

 

Recenziók:

Dzorbenadze V. A. Die archäologischen Denkmäler der Bergpasses Iori. IV. Tbilisi 1982. AAH 35. 465.

Moскаленко A. Н. Славяне на Дону. Вoрoнeж 1981. AAH 35. 247.

A Don-vidék ásatásainak lehetséges magyar vonatkozásai. Forrás XV. 7. 29 – 33.

Кабары /кавары/ в Карпатском Бассейне. СА 27. 4. 174 – 181. (angol kivonattal)

Nomád népek – letelepült népek kapcsolatának és viszonyának problémája a Kárpát-medencében és Kelet-Európában. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1982. 16. Veszprém 1983. 119 – 123. (orosz kivonattal)

- Salamon Ágnes. Bericht über die Ausgrabungen in Pilismarót-Öregek-dülő (1973 – 1974) Mitteilungen dAIUA 10-11. 1980-1981. 147 – 161.

Köszönetmondás. Советский Дагестан 17. сентября. 1.

 

Száz éve kezdődtek. Ásatások Fenékpusztán. ÉT 38. 1583 – 1585. 50.

 

Konferencia Moszkvában.

 

1984

Венгры на Дону. In: Маяцкое городище. Szerk. С. А. Плетнёва. М. 20 – 25. (angol kivonattal)

Kétnapi járóföldre. Julianus barát nyomában „ A nagy Etil folyó mellett” Magyarország. 34. 23. (fényképem Lozskinnal)

Находки золотых вещей из окрестности города Печ. In: Проблемы археологии степей Евразии. Кемерово 1984. 40 – 45.

A Fenékpuszta-i kutatások rövid története. Zalai Gyűjtemény 18. Zalaegerszeg 59 – 66. (német kivonattal) (az erődítmény ásatási alaprajzával)

Keszthely-Fenékpuszta. RF I. 37. 51.

- Veres Péter. Jelentés a Magyar Őstörténeti Munkabizottság tevékenységéről. Hungarológiai Értesítő 1– 2. 301 – 304.

Мартынов А. И. – Эрдели И. – Молодин В. И. Пробдемы археологии степей Евразии. Советско –венгерский сборник. Кемерово 1984. (szerk.) 4 – 8. - benne: Мартынов А. – Эрдели И. О проблемах археологии степей Евразии. 4 – 8. és: Эрдели И. Находки золотых вещей из окрестностей города Печ. 40-45. (Pécsüszög)

 

Konferencia Moszkvában.

Meghalt Castiglione László, igazgatóhelyettes.

 

1985

Megjegyzések a nagyszentmiklósi kincsről. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged 1984/85. 1. 29 –

 1. (valójában 1986)

Вооружение древних венгров как источник по истории основания венгерского государства. In: Урало – Алтаичтика. Археология Этнография Язык. Новосибирск 1985. 14 – 16. Редактор Е. И. Убрятова.

- Eugénia Szimonova. Grabung in der Gemarkung von Vásárosnamény. Studia Slavica XXXIII – 2.

Bratislava. 379 – 397. (orosz kivonattal)

*- Sugár Lajos. Embert keresünk. Magvető Kiadó Bp. 258 oldal és 16 képes tábla. Gyorsuló Idő sorozat.

Mit várhatunk a közeljövőben a honfoglalás előtti vándorlásaink feltételezett színhelyén végzett régészeti kutatómunkától? Sugár Lajos 1975. évi fényképe a majackojei vár ásatásáról, a képen Erdélyi Balázs, Erdélyi Péter és Erdélyi István. Az Élet és Tudomány Kalendáriuma 218 – 219.

 

Recenzió:

Forrai Sándor. Kiskarácsontól sülvester estig. Bp. 1985. Confessio. 126 – 127. Erdélyi Ferenc néven!

A világ legrégibb aranya. ÉT XI. 29. 1524.

- Агларов М. Предки? Советский Дагестан 6. 74 – 75.

A humarai vár és feliratai. AT XXX. 2. 1983., 1985. 264 – 266.

A dzivgiszi szentély. Ethn 1. 105 – 112.

 

Résztvettem Sziktivkarban (Komi ASzSzK) a nk. VI. Finnugor Kongresszuson.

Gödöllőn a Városi-Járási Művelődési Központban aug. 10.-én megnyitottam a Második Magyar

Rovásírás Kiállítást. Összeállította Forrai Sándor.

 

1986

Recenziók:

Forrai Sándor. Küskarácsontól Sülvester estig. Confessio 2. 126 – 127.

Gatev P. D. Szrednevekovno szeliscse i nekropol ot XII. v kraj Kovacsevo. AH 38.

Werner J. Der Grabfund von Malaja Perescepina und Kuvrat. 1984. Antik Tanulmányok 1 – 2. 122.

*A magyar honfoglalás és előzményei. Kossuth Kiadó Bp. 1. kiadás. 173 oldal. - (Rec. Róna-Tas A.) (2.

kiadása 2002. Mundus Kiadó)

Kultuszhelyek a Góbi-sivatagban. ÉT 1986. XI. 14. 1459 – 1460.

Jubileumi konferencia Szent Method halála 1100. évfordulóján. Nitra-Breclav 1985. AÉ 137.

Keszthely - Fenékpuszta AÉ 1984. (ld. 1986) 266.

Gyomaendrőd. RF I. 39. 52.

Dömös-Iskolaudvar. RégFüzetek I. 39. 1986. 56.

* Титов В.С. – Архелогия Венгрии. I. М. 1986.

Slawen, Awaren, Ungarn. In: Herrmann J. /szerk.) Welt der Slawen. Leipzig -Jena-Berlin . 143 – 160.

Grabung in der Gemarkung von Vásárosnamény. Slovenská Archeologia XXXIII. 379 – 396.

Közös emlékeink nyomában. MN XI. 3.

Alani. Roma. Lexikoncikk.

 

Júliusban ásattam Gyomaendrődön, Szarvason laktam.

Terepbejárás és két obejktum ásatása a Gobi sivatagban, Makkay Jánossal közösen.

 

1987

Recently discovered ancient relics in Mongolia. (fordította Fejes Imre 1996) Acta Orientalia Hung. XLI.

 1. 75 – 82.

- Szimonova E. Ausgrabungen in der Gemarkung von Vásárosnamény-Gergelyiugornya. AAH 39. 287 –312. (16 képpel)

*Pannóniai húsvét. Akadémiai Kiadó Bp. Sorsdöntő történelmi napok 9. 71 oldal (3 hét alatt írtam meg, lektor Fodor István). - Recenziók: MN. Könyvespolc. XI. 12. (név nélkül)., Tomka Péter. Sz 1989.

Ősmagyar sírlelet. MN IV. 11. (manvelovkai sírlelet, Ukrajna, képpel)

Szibériában ringott az emberiség bölcsője? MN X. 19.

 

Krasznodárba utaztam másodszor, júniusban. Most a TV-vel.

 

Ulánbátorban voltam nemzetközi konferencián szeptemberben, 2 hétig.

Spoletoban voltam április 22 – 29.

Heidenheimben jártam márciusban.

 

1988

- Szimonova E. Raszkopki poszelenyija IX – XI. vv. v okr. Vásárosnamény (Sz. v. Vengrija). In: Trudi V. MKASz T. 4. Szekcija I. Kijev. 240 – 244.

Über die gegossenen Gürtelgarnituren der Spatawarenzeit östlich von Karpaten. In: Popoli delle Steppe:

Unni, avari, ungari 23-29. aprile 1987. T. I. Spoleto 1988. 351 – 367. V. tábla. Vita: Pritsak és T. Bogyai 369 – 371.

A section of the Csolnok avar cemetery. AAH 40. 191 – 206.

Ázsiai hunok emlékei. MN III. 26 10.

Régészeti kutatóúton a Góbi-sivatagban. Keletkutatás, ősz. 74 – 77. (angol kivonattal 118.) (Útitárs Makkay János.)

Az ázsiai hunok nyomában. ÉT II. 4. 22. 99 – 101.

Keszthely – Fenékpuszta. RF 1988? 51.

Zur Frage des awarenzeitlichen byzantinischen Münzumlaufs im Karpatenbecken. Acta Antiqua 1982-

 1. XXX. 1 – 4. 413 – 434. (térképpel) (valójában 1988-ban jelent csak meg)

Romváros Mongóliában. ÉT 13. III. 28. 414 – 415. (Sugár Lajos fényképeivel)

Die Beziehungen des Fundes von Perescepina zu den Denkmälern der Awarenzeit. Acta Antiqua XXXI.

3 – 4. 1985 – 1988. 413 – 434. (valójában csak 1992 tavaszán jelent meg)

Über die gegossenen Gürtelgarnituren der Spätawarenzeit östlich von Karpaten. In: Settimane di studio de Centro italiano di studi sul,alto medioevo XXXV. Settimana. Spoleto 1987. Spoleto 1988. 351 – 371.

 1. fényképtáblával.

Ősmagyar temető az Ingul folyónál. MN II. 15.

Julianus és a magyar őshaza. T III. I. 1. 45 – 50.

Opponensi vélemény Somogyi Sándor doktori értekezéséről. Magyar Múlt XV. Sydney 1987/88. 51 – 56.

Этнос и археология. Studijné Zvesti. Nitra. 25.

 

Hajdú. Útban az égi rétegekig. MN említenek.

 

A Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie-ban konferencián voltam Berlinben, decemberben.

Előadásom nem volt, az Ungarische Akad. der Wiss. részéről vettem részt.

 

Ásatás Mongóliában. Hösön uhá. Rajz: Erdélyi Péter. Fotó: Sugár Lajos.

 

1989

Gótok, alánok és hunok Dél-oroszországban. A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei I. 257 – 260.

(valójában 1990)

 

A magyar őstörténet néhány alapproblémája. Keletkutatás. Ősz. 14 – 19. (ea. KCsT 1988)

A fordító hozzászólása. N. M. Bokij és Sz. A. Pletnyova cikkéhez. AÉ 114. 1 – 2. 98.

*Sumér rokonság? Kérdőjel sorozat. Akadémiai Kiadó Bp. 1989. 207 oldal. (Lektorok: Kovács László, Vida Tivadar, Kalicz Nándor, Veres Péter és Szőke Béla Miklós.) - Recenziók: Hankó Ildikó. Magyar Nemzet 1989. XII. 18. , Endrey Antal. Magánbeszéd egy lófő tudósról. Nemzeti Újság 1990. II. 1.

Vita a magyar őstörténeti kutatásokról. MT 12. 1005 – 1006.

Новейшая руническая надпись из Венгрии. In: Проблеми на праболгарската истoрия и култура.

София 263 – 268. (előadásom Sumenben 1986-ban, Róna-Tas Andrásnak a szarvasi felirattal

kapcsolatos véleménye bizonyos kritikájával) EMŐ II. 2 (4) Megjegyzések a szarvasi tűtartó

rovásfeliratához.

Обретение Задунавья венграми в свете археологии. In: Материалы VI. МКФУ т. 1. 146-148. М. ред. Савельева Э. А. (előadásom Sziktivkarban 1985-ben)

- T. Dobosi Viola. Konferencia a régészet aktuális filozófiai és módszertani kérdéseiről Nitra – Nové Vozokany-ban 1987-ben. AÉ 1989. 129 – 130.

Leningrádi reformlap. Reform X. VIII. 11. 22.

Dzsingisz kán vértestvére sírja? Reform VII. 21. 17. (eredetileg tejtestvérét írtam, de kijavították)

Dzsingisz kán sírját kerestetné...Reform X. 27. 10.

Előszó. Kiadó: Joó István. Magyar Őstörténeti Kutató és Kiadó Kft. Bp. 9-11.

Kárpátaljai álmok. Reform II. 2. 17.

 

1990

Hamarosan kopjafa áll a Don partján. Kurír IX. 8.

Recenziók:

Babic’ B. Materialnata kultúra na makedonite sloveni. Prilep 1986. AAH 42. 389.

 1. Pleterski: Zupa Bled, nastanek, razvoj in perezitki. Ljubljana 1986. AAH 42. 390.

Bakay Kornél. Feltárul a múlt? Bp. 1989. MT 12. 1504:

László Gyula. Őseinkről. MT XI. 1375 – 1376.

Rasev R. – Stanilov. Die altbulgarische befestigte Siedlung bei Dorf Huma. AAH 42. 388 – 389.

Nekrológ:

Sashegyi Sándor (1900 - 1958) Pestmegyei Hírlap – Szentendre júl. 3. (ő vezetett be a régészetbe

1949-ben, eredeti neve Stefán volt, egykori szakmája villanyszerelő, emellett magánrégész)

A honfoglalás előtti magyarság régészeti emlékeinek kutatása a Szovjetúnióban. MT 3. 310 - 312.

Az ősmagyarság és a Kaukázus. Forrás X. 64 – 68. (kéziratom leadva volt már 1987-ben)

Az ázsiai hunok régészeti emlékei. A mongol-magyar régészeti expedíció munkálataiból. MT 8. 975 –978.

Melyik az igazi? Japánok keresik Dzsingisz kán sírját. Kurír VII. júl. 16.

Az Avgar-legenda. Kurír júl. 24.

Hatezer éves csontváz. Kurír aug. 31. 12.

Engesztelő medveének. Kurír VIII. 23. 12.

 

Ásatások a Boró folyó völgyében. Dzsingisz kán földjén. MN aug. 27. 8.

Ásatások a Szigetvári tanyán. Gyomaendrődi Híradó október 8 - 9. (1989 és 1990. évi fényképekkel)

Gótok, alánok és hunok Dél-Oroszországban. A Tapolcai Városi Múzeum Közleményei I. 1989. Tapolca 1990. 257 – 260. (német kivonattal)

Lenin állt, most kőhalom. Reform X. 12. (Lvovban, fényképpel)

A bökkenő az agyagedény. Kurír VII. 26.

Rádai Ödön. Régészek levegőben, víz alatt. MT XII.

Moldávia – Besszarábia. Reform jan.5. 8.

 

Utolsó közös ásatásunk Mongóliában. A továbbiakat Bökönyi Sándor nem engedélyezte.

 

Kínában, Belső-Mongóliában, Huh-hotban, jártam tanulmányúton feleségemmel, Káplár Gabriellával, a

Brit Akadémia Stein Aurél alapítványa anyagi támogatásával, májusban.

 

1991

Avarok, Kaukázus. Keletkutatás Ősz 52 – 54.

Megdöbbenéssel olvastam. . . A Világ VII. 31. 22 – 23.

Kelet-európai rovásírásos feliratok. In: Emlékkönyv Benkő Lóránd hetvenedik születésnapjára. Bp. 150 –

 1. (először Sdumenben adtam elő 1986-ban)

Recenzió:

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л. 1985. AAH 43. 482 – 483.

Das slawische Urnengräberfeld von Olympia. In: Ex oriente lux. 1. Bruxelles 119 – 125. (magyarul ld. 1994 – nél) Melanges offert en hommage au prof. J. Blankoff, á l’occasion des ses soixante ans.

Az olympiai szláv urnatemető. AULA Miskolc I.68 – 77.

 

60 éves lettem.

Bökönyi Sándor (mindössze állatorvosi alapképzettségű), régészeti intézeti igazgató az év legvégén már nyugdíjaztatott. Ezzel elvette a lehetőséget tőlem, hogy tovább ásathassak Panyolán. Hidán Csaba ásatási engedélyével és Szimonova Eugénia részvételével még 1992-ben ásathattam ott tovább és ezzel vége lett az ásatói tevékenységemnek. Ő maga a MNM-ból lett áthelyezve a MTA RI-be 1983-ban! (nevét ld. az Eichman per Listájában?). Karrierem végleg megört.

A XX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia konzulense voltam Budapesten, júliusban, rendezte Karancz Gábor. (Miskolci Bölcsész Egyesület)

 

1992

Újabb régészeti adat a magyarországi koraközépkori szőlőművelés történetéhez. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis II. Miskolc 67 – 69. (budafoki avar szőlőmetszőkés!)

Goten und Hunnen in Südungarn. Zeitschrift für Archäologie. Berlin 26. 11 – 16.

 

Megvan a „Kazár Atlantisz”! ÉT 43. 1364.

The Excavation of a settlement and a cemetery in the outskirts of Gyomaendrőd (Preliminary report) In: Cultural and landscape changes in South-East Hungary. Archaeolingua I. Bp. 369 – 378. Ed. S.

Bökönyi. (késői avar temető a Szigetvári tanyán)

Bemerkungen zur Gesellschaft der Awaren. Acta Antiqua 1900 – 1992. 33. 409 – 411.

Kísért a múlt. Esti Hírlap. IV. 8. Fényképpel, valójában én nyilatkoztam a Madách téren. Aláírás:(k.-p.)

Aварський меч iз Вишеграда. Археологiя. Kijev 1. 120 – 122.

„Szekértábor” a dombon. Reform IV. 23. V. 17. (fényképpel) - (Juhari Zsófia szerkesztő nem volt hajlandó közölni az ÉT-ban, sem ezt és többé semmit sem tőlem!)

Novaja koncepcija kaszajuscsajaszja isztoricseszkih szobityii pered obretyenyijem vengrami rogyini. In: Vosztokovegyenyije v Baskortosztanye: Isztorija. Kultúra II. Ufa. 52 – 53.

 

Kínában voltam, most egyedül.

 

1993

Az 1990. évi mongóliai közös mongol-magyar ásatás eredményei (előzetes jelentés). Keletkutatás 1993. tavasz. (3 rajzzal)

Az ázsiai hunok településeiről. Keletkutatás 1993 ősz. 62 – 65.

*Magyar őstörténet. Miskolci Parthenon - Tanulmányok 9.Miskolc 1993. 175 oldal. (korrektúrát nem kaptam) (megjelent 300 példányban)

Az újabban előkerült rovásírásos emlékekről. Annales UMLA III. 1993. 31 – 43.

- Szimonova Eugénia. Falu ásatás Panyola határában. In: Az Alföld a 9. században. Szerk. Lőrinczy Gábor. Szeged 125 – 129. és 4 képes táblával.

Panyola-Ásottfok. RF Ser. I.No.LI. 45. 55.

Megjegyzések Szentpéteri József előadásához. In: Az Alföld a 9. században. Szeged 79 – 82. (két képes táblával)

Szelei emlékek. In: Blaskovich Emlékkönyv. Szentendre, 16 – 18. Szerk. Gócsáné Móró Csilla.

Honfoglaló magyar temető leletmentése Budakeszin. Communicationes Archaeologicae Hungariae 135– 152.

 

Résztvettem a „Via alanica” elnevezésü találkozón, oszét szakemberekkel, az Orosz Kulturális Központban Budapesten, június 23.-án /orosz nyelven).

 

1994

Изчезнувшие народы, Авары. Minzu Yicong, Peking 1994. 5. 41 – 47. (1994-ben a MTA Altajisztikai Kutató Csoportja tagja voltam!)

*Bevezetés a magyar őstörténetbe. Bp. 1994. Károli Gáspár Református Egyetem. 124 oldal.

 

Recenziók:

Kuzmina J. J. Кузмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? M. 1994. Studia Nova 2. 277- 278.

 

Trugly Sándor. Griffek és oroszlánok népe. Pozsony 1994. Studia Nova 345 – 346.

Кузнецов. В. А. Алано-осетинские этюды. Владикавказ 1993. Studia Nova 346 – 348.

Kubassek János. Magyar utazók Ázsiában. Studia Nova 1. 250 – 251

Magyar őstörténetkutatás Kőrösi Csoma Sándor korában. Studia Nova 1. 47 – 58. (angol kivonattal)

Korai Magyar Történeti Lexikon. Főszerk. Kristó Gyula. Bp. 1994. (Csupán egy címszó.)

The settlements of Xiong-nu. In: The Archaeology of the Steppes. Ed. Bruno Genito. Napoli, 553 – 563.

Honfoglaló magyar temető leletmentése Budakeszin. Communicationes Archaeologicae Hungariae 1993. 135 – 152. (német kivonattal) Megjelent 1994 december.

Die ungarischen Paralellen zum Fund von Martynovka. In: Ljudmila V. Pekkarskaja/Dafydd Kidd. Der Silberschatz von Martynovka (Ukraine) aus dem 6. und 7. Jahrhundert. Innsbruck 1994. 153 – 161. 3 fényképes táblával.

Az olympiai szláv urnatemető. 1994? 68 – 76. (az 1985. évi athéni ösztöndíjam révén kereshettem fel és kaptam engedélyt akkor a feldolgozásra)

Megjegyzések az úgynevezett Nagy Károly-szablyáról. Acta UJA IX. Opuscula Byzantina. Szeged (Moravcsik Gyula emlékkönyv) 129 – 136. (angol kivonattal) (3 képes táblával) (két alkalommal Bécsben tanulmányozhattam)

Honfoglalás előtt – honfoglalás után. Kapu 6-7. 23 – 25.

Gondolatok a magyar őstörténetről. Studia Nova II. 65 – 72.

 

/я стал профессором и зав. кафедрой истории Будапештского Реформатского Университета/

 

1995

Recenziók:

Kuznyecov V. A. Alano-osztyinszkije etjudi. 1993. Vlagyikavkaz. Studia Nova 3. 346 – 348.

Szász Béla. A hunok története. Attila nagykirály. Studia Nova 4. 276 – 277.

Pletnyova Sz. A. Polovci. Studia Nova 4. 272 – 276.

Trubacsov O. N. Etnogenyez i kultúra drevnyejsih szlavjan. Studia Nova 4. 274 – 276.

Gondolatok a magyar őstörténetről. A kilencedik (tapolcai) magyar őstörténeti találkozó előadásai és iratai. Kiadta Csihák György. A Zürichi Magyar Őstörténeti Egyesület. Tapolca 63 – 65.

Stein Aurél régészeti munkásságáról. Keletkutatás, ősz. 107-110. (angol kivonattal) (cikkem elkészült még 1995 elején)

Utazás az Ezer Buddha-barlangtemplomokhoz. I. Rész. Távol-Kelet 4. 9. old. (1992). II. rész, 8 – 9.

- Cevendordzs D. A mongol-magyar közös régészeti kutatások újabb eredményei (1986 – 1989). AÉ 1995. 120. 63 – 69. (angol kivonattal) (kézirat 1990!)

A bodrogszerdahelyi honfoglaláskori magyar temető. Studia Nova IV. 69 – 81.

A honfoglaló magyarság emlékei a nyugati végeken. Studia Nova III. 93 – 100. (angol kivonattal)

Látogatás a chantik földjén. Studia Nova III. 151 – 161. (Hamar Mártonról,1968, aki a 12. képen látható.)

Levél a Duna TV Főigazgatóságának. KGRE BTK TTI. In: Medvigy Endre (válogatta) „Szerelem – televízió” Bp. április 10. 212 – 213.

 

A népek mozgása állandó. Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica Annales Cultura-Historia

 

Philologica 2/B 296 – 299. U. ez:Gondolatok a magyar őstörténetről. In: Europa Balcanica-Danubiana-Carpathica 2/B Annales Cultura-Historia-Philologica. Bp. 296 – 299. (mindkettőt lerövidítették a szerkesztők az ELTE Román Intézetében). Eredetileg előadásom volt 1992-ben, német nyelven, Bukarestben, a nemzetközi román, azeri, magyar konferencián..

 

A Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület elnöke lettem.

(я стал председателем Научного Общества изучения древней истоpии венгров. MŐME)

 

1996

Hová készült Kőrösi Csoma Sándor? T 6. 1 – 12.

A Panyola-ásottfoki feltárás eredményei. (1991-96) In: Panyola. Településtörténeti eredmények 1991 –1996. Szerk. Erdélyi István. Bp. 3 – 15. (rotaprint)

A Károli Gáspár Református Egyetem BTK tanulmányi és vizsgaszabályzata. Bp. (elkészítésében résztvettem)

„Hazát kell néktek is teremteni” A titokzatos eredetű türkök. Magyar Fórum július 4. 16.

Folytatásai: július 11. 16., Kazária. A szlávok letelepedése. Augusztus 1. 16.

Utánajártunk: Ki fizeti a régészt. KisKelet október 10. 5. (fényképemmel) (Panyoláról)

A magyar őstörténet mai kérdései. A magyar őstörténet és a nyelv. Embertan. Kapu 12. 32 – 32.

О печенегах на территории Венгрии (к постановке вопроса). In: Материалы I тыс. н. э. По археологии и истории Украины и Венгрии. Киев 163 – 166. (Ötéves kézirat!)

Nazvanyije dvuh narodov: avari. Tarih 2 – 3. 87 – 88.

Körkép kultúránk állásáról. Új Magyarország VIII. 1. 16.

A titokzatos eredetü türkök. Magyar Fórum VII. 4. 16.

Kazária. Magyar Fórum VII. 11. 16.

A magyar őstörténet mai kérdései. Kapu 12. 31 – 33.

Naturexpo, 96. Távol-Kelet II. XI. 25.

- Honfoglaláskori viseletek. Somogyi Győző festő- és Benkő Mihály fotómővész kiállításának megnyitója.

KGRE

Körkép kultúránk állásáról nagy nemzeti évfordulónkon. Új Magyarország aug. 17. 7. (előadás)

Történelmi háttér az elhagyott őshazáról. In: Emlékezés. Lánchíd Kör. December 28. (előadás)

- Erdélyi Péter. A mongol pásztorok lakása: a ger. Távol-Kelet. 4. 10.

Tájékoztató a Történettudományi Intézetről. In: KGRE BTK. 2. kiad. 6.

A szlávok letelepedése. Magyar Fórum aug. 1. 16.

 

/-/ Október 17.-én az ELTE habilitált. /я стал профессором будапештского Госуниверситета/

Panyola község képviselő testülete elismerő oklevéllel tüntetett ki. Szeptember 14.-én ünnepi beszédet tartottam Csobánkán, a honfoglalás 1100. évfordulójára emelt emlékműnél.

Történelmi háttér az elhagyott őshazáról. ea. a budai Hilton szállóban dec. 28.—án.

 

A KGRE-en Somogyi Győző és Benkő Mihály: Honfoglaláskori viseletek c. kiállítását nyitottam meg a KGRE Hittudományi Karán. XI. 21.-én.

Az Új Magyarország c. lap adott hírt aug. 17.-én előadásomról, „Kultúránk újabb kihívás előtt”, a lap 7. oldalán. Az újságíró szerző neve nincs feltüntetve. Csak arra hivatkoznak, hogy a KGRE TI-nek vagyok az igazgatója.

 

1997

Szerkesztői megjegyzés Benkő Mihály előadásához. T II. 6. 107 – 108.

Öseinket hogy hozád? (Disputa.) Gesta 1. Miskolc. 64 – 69. Kristó Gyulával és Révész Lászlóval közösen. A magyar honfoglalás vitás kérdéseiről.

Néhány magyarországi rovásfeirat és keleti rokon emlékeink. T II. 2. 41 – 46.

* A Bajkáltól a Balatonig. Régészeti adatok a töröknyelvű népek történetéhez. Károli Gáspár Református Egyetem BTK TTI Intézet Kiadása. Bp. 215 oldal. Benne: Ázsiai hunok. Lektorálta: Gyarmati Imre és Hazai György.- Recenzió: Eurasian Studies Yearbook 1999. 71.

A magyar őstörténet – kutatás száz esztendeje. In: Magyar őstörténeti konferencia. Bp. 1995. november 20 – 21. Szerk. Bartha A. – Czeglédy K. – Róna-Tas A. Bp. 5 – 34.

Pulszky Ferenc, a népvándorlás- és honfoglaláskor kutatója. Magyar Múzeumok 4. 17 – 19. (előadás a MNM-ban)

Research into Hungarian Prehistory in the 20th Century. Előadás a JCS Társaságban. 35th Internatuonal Congress Asian an North African Studies. Bp. Július 8. Julianus és a magyar őshaza. Kapu 1997. 6 – 7. 32 – 34.

Avarok és honfoglaló magyarok Somogyban. In: Avarok és honfoglaló magyarok Somogyban. Szerk. Karancz Gábor. Marcali 9 – 16.

Gábori Miklós (1925 – 1966) In: Magyar Tudóslexikon A-tól Zs-ig, 318. Bp. 1997. Főszerkesztő Nagy Ferenc. – Újra megjelent 2000-ben: Évfordulóink 2000. Bp. 122.

Megnyitó beszéd dr. Somogyi Győző és Benkő Mihály kiállításán. Reformáció 2. 17 – 19. (1996-ban) (angolul ld. a Kéziratok c. részben)

Keresztül – kasul Kínán. Hová temették Dzsingisz kánt? Távol – Kelet III. január. 13.

Die Ergebnisse der Ausgrabungen einer Siedlung in der Gemarkung von Panyola. In: Mitteleuropa im 8.-10. Jahrhundert. Bratislava 1997. 92 – 97. (5 képpel)

Kijevi emlékmű. MN 1. 15. 19. (olvasói levél)

Глиняные фигурки животных из с. Паньола. Studia Slavica Hung. 42. 255 – 257.

Über de sogenannten Säbel Karls des Grossens. AAH 49. 267 – 272.

Kinai főúr-hadvezér palotája a barbárok földjén? Távol-Kelet III. 11. 8.

- Fejes Imre. Recently discovered ancient relics in Mongolia. AOH XLI. 75 – 82.

Julianus és a magyar őshaza. Kapu 6 -7. május 32 – 34.

Magyar régészeti expedíciók Mongóliában. Barcs, dec. 2. Előadás.

Egy kiállítás margójára. Távol-Kelet 8. 17.

 

Recenziók:

Bunker C. E. A kelet-európai steppék régi bronztárgyai (angolul). T II. 1. 84.

Henkey Gyula. Felvidéki magyarok népesség története és etnikai embertani képe. Kapu Füzetek 7. T II. 1. 84.

Benkő Mihály. Nomád világ Belső-Ázsiában. T II. 1. 80-81.

Török Gyula. A halimbai avarkori temető. T. II. 2. 81 – 82.

Kedves olvasóink! (név nélkül) T II. 1. 91.

Julianus barátra emlékeztünk, a szoborcsoportnál Julianus útját ismertettem. Várnegyed 1. 31.

Előadásom Barcson a Dráva Múzeumban, dec. 27.-én. Magyar régészeti expedíciók Mongóliában címmel.

 

Bemutattam a MŐME új kiadványait, mint a KGRE BTK-án, mint a MŐME vezetője. MN 1997. június 20. /h.k. riportja/

Markó András beszámolt Erdélyi I., Kristó Gy. és Révész L. vitájáról: Őseinket hogy hozád? GESTA Miskolc 1. 64 – 69. Magam a kettős honfoglalásról szóltam hozzá, 68 – 69., valamint ezt megelőzően a Nemzeti kérdésről 67 -68. old.

Megkaptam a magyar Kőrösi Csoma Díjat. Bp. /получил приз имени Ш. Кереши Чoмы/

 

1998

Avari, szlavjanye i magyari – obretajuscsije rogyini. Szerk. Litavrin, M. 58 – 59. Tézisek.

Glinjanije figurki zsivotnih iz sz. Panyola. Studia Slavica Hung. 43. 1 – 3.

A kínai császárság és az ázsiai hunok kapcsolatai. Új Keleti Szemle 1. 34 – 36.

Julianus barát és a magyar őshaza T I. 1. 45 – 49. (A T – ban az első.)

Szlávok és honfoglaló magyarok a Garamtól a Felső-Tiszáig. In: A Felvidék történeti földrajza. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza. 107 – 113. (előadás)

 

Recenziók:

Мартынов А. И. Археология. М. 1996. K 2. 50 – 51.

Титов В. С. Неолит Карпатского Бассейна. Исследования и материалы. М. 1996. K 2. 52 – 55.

Шушарин В. П. Ранний этап этнической истории венгров. М. 1997. К 2. 69 – 75.

Aвары. Szerk. Aгларов Maмайхан. Mahacskala 89 – 101.

 

Nekrológ:

László Gyula emlékezete. Magyar Demokrata 34. 35 – 36. (önarcképével)

Lovasnomád bankügylet. Magyar Demokrata 46.

Panyola – Ásottfok. Archaeological Investigations in Hungary 1998. 160. (megkezdve 1991-ben) Ásatási jelentés.

Beszégetés lovasnomád őseinkről. Bertók L. A. Magyar Múlt XXV: 48. 84 – 87.

Nyilatkozat. Magyar Demokrata XII. 15.

Budafok, avar temető. Corpus Monumentae Avarorum I – II. Szerk. Nagy Margit. 191 – 197.

 

/-/ 1994-től a Károli Gáspár Református Egyetemen, mint a Történelmi Tanszék vezetője és dékánhelyettes tanítottam 1998 nyaráig. Az Egyetemi és Főiskolai Akkreditációs Bizottság elnöke, Róna-Tas András akadémikus, akkor meggátolta az ottani további működésemet. Én magamnak és egy kivételével (Hidán Csaba, erdélyi származású régész), az összes általam oda meghívott tanárnak el kellett távoznia, különben a püspökünknél az egyetem bezárásával fenyegetőzött!

 

1999

Olvasói levél. T II. 6. 174.

Szerkesztői megjegyzés Benkő Mihály előadásához. T II. 6. 107-108.

Akadémiai ásatások a pomázi Holdvilág-árokban. T II. 5. 71 – 76.

Panyola – Ásottfok. Ásatási jelentés. Régészeti Kutatások Magyarországon. 33. (az utolsó ásatásom, Hidán Csaba ásatási engedélye alapján...)

Hová készült Kőrösi Csoma Sándor? T II. 6. 9 – 12.

Jerney János „keleti utazása”. T II. 3. 71 – 74.

Az újabb erdélyi rovásfeliratokról. T II. 3. 85 – 89.

Az Altajtól a Kárpát-medencéig. T II. 4. 7 – 10.

 

Recenziók:

Varga Géza. A székely rovásírás eredete. T 4. 97 – 98.

Török Gyula. Das awarenzeitliche Graberfeld von Halimba. Bp. 1998. K 8. 3. 62 – 63.

Török Gyula. A halimbai avar kori temető. (németül) Bp. – Debrecen. T II. 2. 81 – 82.

Benkő Mihály. Nomád világ belső-Ázsiában. Fotóalbum. Bp. 1998. T. II. 2. 80 – 81.

Петрухин В. Я. - Раевский Д. С. Очерки истории народов России в древности и в раннем средневековье. М. 1998. K 1. 84 – 87. Klió 8. 1.

*Sir Aurel Stein Bibliography 1885 – 1943. Bibliographia Virorum Eruditorum 17. Bloomington. Szerk. Décsy Gyula. 68 oldal. (rec. Joó István. T 2000. III. 1. 188.) Segítőim: Bárdi László, Décsy Gyula és Érdy Miklós.

Néhány magyarországi rovásfelirat és keleti rokon emlékeink. T II. 2. 41 – 46.

A dako – román kontinuitás hipotézisének gyökerei. T II. 5. 101 – 104. (előadás 1998. Bp., a Hunyadi János Magyar-román egyesületben, 1997-ben.)

Gyűjtsünk kínai pénzeket! Műértő I. és II. 15.

Ókori és kortárs csontfaragványok. Műértő II. 17.

„Ókori” bronzszobrocska. Műértő IV. 12.

Szent István fegyveresei. Műértő, július – augusztus. II. 7 – 8.

 

Recenziók:

Török Gy. Das awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba. Bp. 1998. Klió 8. 3. 62 – 63.

Jakabffy Imre. A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája. 1977 – 1987. Bp. Studia Nova 95.

Багаутдинов Р. С. – Богачев А. В. – Зубов С. Э. Праболгары на Средней Волге. Самара 1998. К 2. 48 – 49. (Bogacsov A. V. és mtsai)

Petruhin V. Ja. – Rajevszkij D. Sz. Ocserki isztorii narodov Rosszii. v drevnosztyi i rannyem

szrednyevekovje. M. 1998. Klió 8. 1.

Ein Wort zum Thema „Die Ungarn in Sankt Gallen”. In: Die Ungarn und Abtei Sankt Gallen. Sankt Gallen– Bp. 50 – 53. (előadásom a budapesti konferencián)

 

- Tóth Endre. Előszó. Jakabffy Imre. A Közép – Duna - Medence régészeti bibliográfiája 1977 – 1987. Bp. IX. old.

Búcsú a mestertől. Magyar Demokrata VIII. 27. 2. 34. 36 – 37.

Klió. Referátum. 2. 48 – 49.

 

2000

Hírek. Turán III. 5- 84.

Szerkesztőbizottsági gondolatok. T III. 2. 5-6.

Zárszó, értékelés. T III. V. 181 – 182.

*Archaeological Expeditions in Mongolia. Mundus Kiadó Bp.245 oldal., III. képtábla. Tóth Tibor embertani és Pap Ildikó embertani, valamint Marcsik Antónia paleopatológiai – csonttani tanulmányaival.

(Recenzió: Ferenczy L. K 2002. 1. 48 – 52., ) Értékelés mongol részről: Н. Сэр-Оджав. Монгол –Унгaрын хамтарсан эртний судлалын шинжилгээний алжын тухай. 224 – 227. Az első út: Horváth Tibor 1960- évi útja. УБ 2003. Fényképem a 472. oldalon., valamint: Studia Archaeologica F. 1 – 20. Ulánbátor 2005., Az 1989. és 1990. évi anyagaink nincsenek benne! D. Cevéndordzs értékelése: Унгар – монголын эрмийн харилцааа холбооны тухай. 240 – 244., a 242. oldalon nevem megemlítésével.

Az alsóbűi rovásfelrat. T 5. 3. 93. (Bodrog-Alsóbű) /Tévedésre utaltam, agyagtölcséren körömlenyomatok!) Először a MTA RI-ben mutattam be 1996-ban.

A lippói lelet. Turán III. 77.

Hozzászólás: Szöllősy Kálmán. Egy csodálatos lelet: Rovásírásos orsógomb Baranyából. A Lippói lelet. T 5. 77 – 78.

 

Szádeczky-Kardoss Lajos útinaplója és az első Zichy-expedíció. In: Zichy-expedíció, Kaukázus, Közép-Ázsia, 1895. Gyorsírásból megfejtette Schelken Pálma. Bp. 2000. Szerk. Erdélyi I. 274 – 290., valamint u. o. Függelék 273., kivonatok 298-299. Az útinapló rövid bibliográfiája, stb..

Szádeczky-Kardoss Lajos naplója és az első Zichy-expedíció. T III. 3. 17 – 26.

 

Recenziók:

Jakabffy Imre. A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája. Turán III. 3. 95.

Révész László: A karosi honfoglaláskori temetők. Miskolc 1996. T 4. 94 – 95.

Csajághy György: A magyar népzene bölcsője: Kelet. Pécs 1998. T 4. 94.

Rosner Gy. Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szekszárd-Bogyiszlói Strasse. Bp. 1999. K 3. 63 – 64.

Дончева – Петкова Л. – Нинов Л. – Паручев В. Одарцы. София 1999. К 3. 65 – 66.

xx Erdélyi István. Napút XII. 96 – 97.

Hová készült Kőrösi Csoma Sándor? In: Gazda József. Szerk. Kőrösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete. Sepsiszentgyörgy 15 – 17.

 1. ez: 6. és 2000 Turán II. 6. jan. 9-12.

Fogazott bélyeg aprópénz. Műértő, jan.

A nagyszentmiklósi kincs. Kétszáz éves rejtély. Műértő, január. 22. old.

Köszöntő. T II. 6. dec. – jan.

Aglarov M. Az „avar” népnév a Kaukázusban. Turán III. 1. 115 – 116. (fordítás) (dagesztáni)

Aglarov M. Népnevek a Kaukázusban. Turán III. 3. 27 – 29. (fordítás) (dagesztáni)

 

Őstörténeti – régészeti fogalomtár. 53 oldal.

 

/я два семестра преподавал в Печском Госуниверситете, 1999-2000/ Utolsó egyetemi előadásaim,

Pécs, Földrajzi Intézet: Magyar őstörténet.

Szamarában voltam nemzetközi konferencián.

 

2001

Recenziók:

Eurázsia aranyszarvasa. The Golden Deer of Eurasia. Főszerk. John P. O Neil. NY 2000. (kiállítási katalógus és tanulmánykötet). T 5. 78 – 79.

* Őstörténeti – régészeti fogalomtár. /acképemmel/ Bp.

Sziklába vésett történelem. Három könyvről: Seglie D. Siberian Rock Art. Pinerolo 1999., Девлет М. А. Петроглифы на дне Саянского Моря. М 1998. és Цэвээндорж Д. Монголин эртний урлагийн туух. Ulánbátor 1999.K 3. 45 – 48.

O, Neil J. P. (főszerk.) The Golden Deer of Eurasia. NY 2000. K 3. 49 – 51.

 

Recenzió:

Kunkovács László. Ősépítmények. Bp. 2000. T IV. 1. 109.

Bartha Júlia. Keleti tanulmányok. Karcag 1998. T IV. 1. 110.

Галиев А. А. Традиционное мировоззрение казахов. Алматы 1997. К 1. 28 -28.

Magyar Kaukázus-kutatás a Zichy-expedíciók után. In: Hoppál Mihály szerk. Elbeszélés és emlékezet.

Tanulmányok Istvánovits Márton emlékezetére. Bp. 48 – 54.

Lovasnépek a Kárpát-medencében II. A kimmérek. T IV. 1. 77 – 78.

Folytatódik a kaukázusi hunok emlékeinek feltárása Dagesztánban. T IV. 1. 79 – 81.

Elődeinkről. T 2001. IV. 1. 81. (Ipolyi Arnold)

Lovasnépek a Kárpátmedencében V. A türkök. T 5. 94 – 95.

Dzsingisz kán nyomában. MN okt. 5. 18.

Ausgrabungen einer Siedlung der asiatischen Hunnen. AAH 2001. 52. 145 – 153. (9 évig hevertették ezt a kéziratomat!)

- Fujer Tibor. Rómaiak nyomában Gödön. Gödi Körkép július. 8.

Contra Constantiam. Gödi Almanach 13 – 15.

Előszó. Csajághy György. A magyar őstörténet egyes zenei emlékeiről. Bp. 5 – 6. (a nevemet elfelejtették feltüntetni!)

Sziklába vésett történelem. Klió. Debrecen 3. 45 – 48.

Kultuszhely volt-e a Holdvilágárok? T IV. 1. 82 – 84. (Andrássy Kurta János kiadványa felett tűnődve.)

Panyola. Az 1998. évi ásatási jelentés. In: Jankovich Bésán Dénes. Régészeti kutatások

Magyarországon. 160.

A nagyszentmiklósi aranykincs edényeinek szimbolikája. In: Népi Vallásosság 6. Szerk. S. Lackovits E.

Eredetileg Pápán. ld. lejebb: Veszprém 2004. 9 – 13.

 

Ausgrabung einer Siedlung der asiatischen Hunnen. AAH 52. 145 – 153.

Ajánlás. Érdy Miklós. A hun lovastemetkezések magyar vonatkozásokkal. 12.

 

Nekrológ:

Györffy György. T IV. 1. 107.

 

70 éves lettem.

2001-ben résztvettem konferencián Zólyomban, de nem szóltam hozzá. Selmecbányán is voltam, meg Hontszentantalon, de a templomba nem volt időnk bemenni.

Tudományos konferencián voltam Hévizen, augusztusban.

 

2002

Ásatások Baskíriában 1958-ban. EMŐ 1. 115 – 116.

Száguldó szarvasok nyomában. In: Kunkovács L. Kőemberek.65 – 110. (angol és orosz kivonattal)

A magyar őstörténet tudományos fogalma. EMŐ 1. 115 – 116.

A magyar őstörténet hun paradigmája. EMŐ 1. 21 – 24.

A konferencia záróértékelése. EMŐ 1. 71 – 72.

Az esztergomi konferencián el nem hangzott hozzászólás. EMŐ 1. 81 – 82.

 

Recenziók:

Камалов А. К. Древние уйгуры. Алматы 2001. К 3. 52 – 54.

Nagy Margit. Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadgebiet von Budapest. Bp. 1998. K 2002. 2. 54 – 55.

Mango M. – Bennett A. A Seuso-kincs. K. 2. 37 – 40.

Kristó Gyula. A székelyek eredete. Bp. 2002. 2. kiadás. EMŐ I. 2. 5 – 34.

Bouzek J. , Friesinger H., Pieta B., Komoróczy G. (szerkesztők) Gentes, Reges und Rom. Brno 2000. K

 1. 2. 33 – 34.

Котляров В. (főszerk.) Россия и Кавказ. Налчик – М. 2000. K 1. 22 – 23.

Cser Ferenc. Gyökerek. Melbourne 2000. EMŐ 1. 95 – 96.

Sándor József László. Hadak útján. I – II. Székelyudvarhely 2001. 1. 97.

Csajághy György. A magyar őstörténet egyes zenei emlékeiről. EMŐ 2. 98.

Török László. Magyar Tudományos Akadémia. Régészeti Intézet. Bp. 2000. EMŐ 2. 99- 102.

A Magyar Őstörténeti Munkaközösség eddigi tevékenysége. EMŐ 1. 99.

László Gyula és Alfred Halikov a finnugor őstörténetről. EMŐ I. 1. 109 – 114.

 

Nekrológ:

Bartha Antal (1927 – 1999) EMŐ 2. 103 – 106.

A Bodrog - alsóbűi rovásfeliratról. EMŐ 2. 107 – 108. (valójában körömlenyomatok)

*A magyar honfoglalás és előzményei. Mundus Kiadó Bp. 2. kiadás. 33 – 37.

Bizánc és az ikonok világa. Gödi Körkép május. 3.

 

Fettich Nándor emlékezete. Gödi Almanach 174 – 177.

 

Konferencián voltam Pápán. 2002. Előadásom: A nagyszentmiklósi aranykincs egyes edényeinek szimbolikája.

/я стал гл. редактором научного журнала Элеинк = Наши предки, Eleink-magyar őstörténet/

Februárban a Magyarok Házában konferencia: Hogyan tovább „szépen, emberül”. Hozzzászóltam.

 

2003

Az elfelejtett erdélyi festővész és szobrász, Füzesséry Magdolna. Gödi Körkép nov. 12.

Megjegyzések a szarvasi tűtartó feliratának olvasatához. EMŐ 2. 41 – 42. (a 1986-os sumeni előadásom kivonata)

- Benkő Mihály. Néhány érdekes momentum a kazárok kutatása egykori lehetőségeiről. EMŐ II. 1. 83 –89. (M. I. Artamonov fotójával!)

Preindoeurópaiak és prefinnugorok legősibb kapcsolatairól, valamint őshazáiról. T 4. 76 – 80. (részben Makkay János 1998-ban megjelent könyvére reagálva)

Utazóink – kutatóink Oroszország 19. századi területein. In: A megtalált örökség. I. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely 43 – 53. (Benne KCsS is.)

A tápiószelei Blaskovich testvérek és az Attila - kutatás. In: Blaskovichok emlékezete. Szerk. Gócsáné Móró Csilla. Tápiószele 220 – 231. (térképekkel)

Előszó. Предысловие. Путешествие по следам предков сородичей венгров в Казахстане. In: Михай Бенкё. Тургайские мадияры. Bp. 2003. 5 – 10.

 

Recenziók:

Az együttműködés és a tolerancia tapasztalatai az Uraloninnen népeinél. Az izsevszki NK konferencia kötete alapján: Исторические источники.Ижевск 2002. K 3. 30 – 31. (A tartalomjegyzékben, tévesen, Pósán László neve alatt szerepel!)

Агларов Мамайхан. Андийцы. Махачкала 2002. К 1. 33 – 35.

Пиотровский Ю. Ю. /főszerk./ Степы Евразии в древности и средневековье. Санкт-Петербург 2002. К 62 – 63.

*Hol sírjaik domborultak...Őstörténeti Füzetek 1. Bp.- Ismertetése: Érdy Miklós. Eurasian Studies

Yearbook 2005. 77. 149 – 152. /список древневенгерских могильников Карпато-Дунайского Бассейна/

 

Julianus barát útjai. Előadás MTA I. Oszt. nov. 5.

A Kőrősi Cs. Társaság tisztújító közgyűlésén választmányi tag maradtam. Dec. 9.

Örökségünk c. sorozat. Gödi Körkép XIV. 6. old. Trianonra emlékezünk. Beszélgetés. Június 13.

Bemutató. Benkő Mihály. A torgaji madiarok. November 6. Timp Kiadó, Magyarok Háza.

Előadás: A Pilis régészeti feltárásai címmel, Pomázon, a Művelődési Házban, december 20.-án.

A National Geographic Society tagja lettem.

Annak ellenére, hogy magyar és külföldi akadémikusok írásban is javasoltak, mégsem lehettem a MTA levelező tagja...

 

Előadásom Gödön az „Örökségünk” c. sorozatban.

Előadásom Tápiószelén nov. 14.-én. A szkíták Magyarországon és Európában, a tápiószentmártoni aranyszarvas feltárása. Rendezte a Táiószelei Múzeum Baráti Köre. Mint a MŐME elnöke adtam elő.

 

2004

Népi vallásosság 6. 9 – 13.

Előszó. Őstörténeti Füzetek 2. Bp. 1.

A Dunakanyar bal parti emlékei a népvándorlás és a honfoglalás korából. Őstörténeti Füzetek 2. Bp. 3 –7.

Kelet felé mutató régészeti és történelmi emlékek. T VII. 3. 16 – 17.

Őstörténeti konferencia Gödön. Vízió Dunakeszi – Fót - Göd Kistérség, november. 4.

Keleti lovasnépek a Kárpátmedencében. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve XIV. Szolnok 2004. 167 – 171. (német kivonattal)

xx Gödi ki kicsoda? Gödtől – Gödig. Gödi Almanach 253 – 269. (fényképpel)

Indoeurópaiak és finnugorok. História 9. 17 – 21.

Szerkesztői utószó. Vékony Gábor. A székely írás. Bp. 316 – 319. (kritikai)

* Őseink nyomában. A magyar őstörténet kutatása a XX. században. Masszi Kiadó Bp. 218 oldal. (700 példány)

 

A nagyszentmiklósi aranykincs egyes edényeinek szimbolikája. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében 6. II. Szerk. S. Laczkovits Emőke és Mészáros Veronika. Bp. 9 – 13. (német kivonattal 425– 426.)

A nagyszentmiklósi kincsről – másképpen. In: Az Idő rostájában III. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Bp. 163 – 176.

Julianus barát útjai. In: Az Alföld gazdálkodása. Szerk. Novák László Ferenc. Nagykőrös 21 – 28.

x Bánhidi László. ”Julianus barát nyomában – a magyar őshaza felkutatásának útján” (Erdélyi István előadása). Váci Polgár március 6-7. (fényképpel)

- Uzsoki András. A lektori vélemény melléklete. Varga Lajos: Dunakeszi egyháztörténetének vázlatos ismertetése. Dunakeszi 25 – 26.

Bendefy László magyar őstörténeti munkássága. In: A 100 éve született Bendefy László élete és művei. Szerk. Sragner Márta. Marosvásárhely 32 – 37.

 

Recenziók:

Tejral J. (szerk.) Probleme der frühen Merowingerzeit in Mitteldonauraum. Brno 2002. K 2004. 3. 43 –46.

 1. Nepper Ibolya. Hajdú-Bihar megye 10 – 11. századi sírleletei. Bp. - Debrecen 2002. EMŐ 2004. 2. 86 – 87.

 

Nekrológok:

Petkó Iván (1923 – 1996). EMŐ III. 1. 87 - 88.

In memoriam Harmatta János (1917 – 2004) EMŐ. III. 2. 3 – 4.

Könyvszemle. EMŐ III. 2. 86 – 87.

 

Emléktábla avatás Tápiószelén, a Múzeumban október 7.-én, mint a MŐME elnöke, Párducz Mihály,

Bottyán Árpád és Fettich Nándor emléke előtt tisztelegve.

Előadás Dunakeszin.

Előadás Gödön, a Dunakanyar – népvándorlás c. konferencián. Gödi Körkép 10. 15.

Könyvbemutatók Bp.-en nov. 29.-én, a Magyarok Világszövetségében.

Részvétel Tápiószelén a 40 éves Beregi Múzeum ünnepségén. aug. 25 – 26. és október 7.-én.

Emléktábla avatás 3 nagy magyar régészről. Avatóbeszédet is mondtam. A Városi Könyvtár örökös tagság díjjal tisztelt meg.

Sugár Lajos barátom meghalt tüdőrákban.

A Magyar Néprajzi Társaság írásban köszöntött abból az alkalomból, hogy a Társaság tagja lettem 50 évvel ezelőtt.

A vasvári Bendefy László Könyvtár örökös tagságával és díjával tüntetett ki. Az emléknapon én is Bendefy László magyar őstörténeti kurtatásairól tartottam előadást (de csak felolvasták) szeptember 27.-én, születésének 100. évfordulóján.

Bécsben voltam Gabival.

A National Geographic Society ismét tagjává választott.

Előadásom nov. 29.-én Budapesten, ahol Vékony Gábor kötetét: A székely írás története, mutattuk be. Nap Kiadó.

 

2005

Kőrösi Csoma Sándor emlékezete. Őstörténeti Füzetek 3. Bp. 1 – 5.

A magyarság eredetéről és őshazájáról. Hungarian Studies July 17. Kyoto. 4 – 19. (angol kivonat 3. old. )

Steppe – Archaeologists, Views on the Location of Kazar Capital Cities. Eurasian Studies Yearbook . 77. 139 – 140.

Разгадана – ли тайна золотого клада? Shygys – Orient. Almaty 1. 180 – 184. (Egyúttal recenzió Bálint Csanád 2004. évi könyvére!)

- Benkő Mihály. A szárgátkai kultúra és a hunok. EMŐ IV. 2. 5 – 17. (angol kivonattal)

Julianus nyomában. Valóság 12. 54 – 59.

Hösön-uhá. In: Tanulmányok Kara Gy. születésének 70. évfordulójára (megjelent CD-n 2007-ben). Az ásatásunk maga a Gobi sivatagban volt 1988-ban. Részvevők: Erdélyi Péter e.h., Sugár Lajos fényképész-

 

Recenzió:

Подушкин А. Н. Арисская культура Южного Казахстана. Туркестан 2000. К. 2005. 1. 50 – 52.

 

Az ELTE Tanácsa aranyoklevéllel tisztelt meg az 50 éven át kifejtett szakmai tevékenységemért.

Előadást tartottam Benda Kálmán születésének 92. évfordulóján, Budapesten, az Ómagyar Kultúra Baráti Társaságban, december 10.-én. A találkozó fő témája a kazár kutatás áttekintése volt.

Az Új Horizont Klubban előadást tartottam a Gödi Művelődési Házban, december 16.-án. Címe: A címe: A karácsony.

Előadást tartottam a Beregi Múzeumban augusztus 25.-én: A MTA Régészeti Csoportjának ill. Intézetének ásatásai Beregben 1965-1999.

 

2006

Összefoglaló beszámoló a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület évtizedes tevékenységéről. Őstörténeti Füzetek 4. Bp. 9 – 12.

Marczali Henrik magyar őstörténeti kutatásai. In: Előadások Marczali Henrik születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk. Karancz Gábor. Előadás Marczalbani április 3 – 4. –én. Szöveg 13-20.

Javaslatok az Azebajdzsán és Magyarország kutatói közötti régészeti-törtéámettudományi

együttműködési tervhez. In: „Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák közeledése.” Bp. 46 – 47.

 

Recenzió:

Juhász Irén. Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szarvas, Grexa-téglagyár. Bp. 2004. K 1. 99 – 101.

 

хх Иштван Эрдели 75 лет. Туркология 1. 122 – 123. (fényképemmel)

Köszöntésemre összegyűlt a MŐME október hó 18.-án, a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárában, Budapesten. Köszöntött Székely György akadémikus. + 27 előadás!

Lovasnépek sorsa a Kárpátmedencében c. előadást tartottam Dombovárott április 26.-án, a Magyar Mitológia előadássorozat keretében.

Előadást tartottam Tápiószelén, a Blaskovich Napok keretében, május 26.-én az Aranyszarvas

nyomában c. kötet bemutatóján, mint a MŐME elnöke.

A Jászok Egyesülete meghívására előadást tartottam Budapesten, a Megyeházán, június 8.-án: Jászok keleten, jászok a Kárpátmedencében címmel.

Emlékezés Molnár Gáborra, születésének 100. évfordulóján, Ajkán, a Múzeumi Emlékszobában, ott voltam, de nem tartottam előadást.

 

2007

A „kettős honfoglalás”hipotézise, és ami körülötte van. T X. 4. 27 – 30. (A T - ban az utolsó)

Hortobágy – festőművész szemével (Boromisza Tibor). In: Az Alföld vonzásában. Nagykőrös – Debrecen 605 – 619.

* - Uzsoki András. Kard és kereszt. Fejezet Magyarország és a Kijevi Rusz történetéből. Napkút-Füzetek 12. Bp.

Kőrösi Csoma Sándor életútja. A Dunakeszi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Évkönyve. Dunakeszi 2005/2006. (2007) 74 – 79.

A „kettős honfoglalás” hipotézise, és ami körülötte van. Valóság 12. 16 – 20.

Előszó. In: A magyarság eredetének nyelvészeti kérdései. (Szentkatolnai Bálint Gábor emlékkonferencia kiadványa. Szerk. Obrusánszky Borbála. Táltos Kiadó, Sepsiszentgyörgy 5 – 7. (A nyilatkozatot nem írtam alá!)

- Ismertetések: Ráduly János. Petrik István. (Erdélyi István írói neve) Rejtélyek országa. Bp. 2008.

Múzsa. Népújság melléklet 2008. nov. 1. 4.

 

Recenzió:

Doszimbajeva A. M. A Nyugati Türk Kaganátus. Almaty 2006. EMŐ 1. 74 – 75.

Terrakotta szobrocskák Panyola község határából. EMŐ 1. 23 – 26.

 

Megjegyzések a millecentenáris rendezvények magyar őstörténeti vonatkozásaihoz. EMŐ 1. 72 – 73. Utószó. Csáji László Koppány. A sztyeppei civilizáció és a magyarság. ÓT 1. 11.

Hösösön Uhá. Kristályfény. Tanulmányok Kara Gy. 70. születésnapjára. 2005. A cikk CD-n 2007-ben jelent meg. Az ásatásunk maga 1988-ban volt a Gobi sivatagban, egy áldozóhelyen, résztvett: Sugár L. fényképész és Erdélyi P. fiam, e.h.

 

/-/ A Mongol Tudományos Akadémia elnöke a 17. sz. elnöki díszoklevelével tüntetett ki. /Получил почетный диплом президента Монголской АН/

 

2008

A „kettős honfoglalás” hipotézise, és ami körülötte van. EMŐ VII. 1. 52 – 58.

Eunedubelianus. EMŐ 1. 73 – 75.

Régi szibériai kutatóink. EMŐ 1. 76 – 79.

Az ősmagyarság és a Kaukázus. In: Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde. II. Nemzetközi Tudományos Konferencia. Bp. 64 – 70.

A régészet mai szerepe és helye a tudományok rendszerében. Világosság XL. 1. 79 – 86.

Reisenbüchler Sándor animációs filmalkotó (1935 – 2004). Gödi Almanach 164 – 167.

* Scythia Hungarica. A honfoglalás előtti magyarság régészeti emlékei. Mundus Kiadó Bp. 243 oldal, 175

képpel (angol kivonattal), benne Somogyi Sándor, Hidán Csaba László és Vörös István tanulmányai.

A kutatás korlátozottsága és korlátozása. Hozzászólás Bálint Csanád tanulmányához (2006). Sz 2. 463– 469.

Révek, utak, népmozgások az Alföldön a X-XI.században. In: Tradicionális kereskedelem és migráció az Alföldön. Szerk. Novák László Ferenc. Az Arany János Múzeum Közleményei XI. Nagykőrös 301 – 309. (a tartalomjegyzékben tévesen írták a címet)

* Régészek a Világ Tetején. Aranyszarvas Könyvkiadó, Nyíregyháza 132 oldal. (az 1956. évi pamíri régészeti expedíció) 133 képpel.

Never Russian Research on the Kazar Empire and the Question of Medieval Hungarian-Jewish Relations. Eurasian Studies Yearbook 80. 5 – 13.

Rejtélyek országa. (Petrik István írói néven) A kazár királyság és a kazár-magyar kapcsolatok rövid története. A Cédrus Művészeti Alapítvány és a Napkút Kiadó. Bp. 2008. Ómúltunk Tára 2.

Megjegyzések: Szőcs István. Megújulás – viaszérésben. Helikon 2009. II. 25. 6., Recenzió: Ráduly János. Könyv Kazáriáról. Múzsa (Népújság melléklet, Románia) XI. 1. 860. sz. 4.

 

Recenziók:

Kirjak M. A. Kamennij vjek Csukotki. Magadan 2005. EMŐ 1. 80 81.

További megjelent könyvek. EMŐ 1. 82 – 84. és 2. 90 – 91.

Hírek. EMŐ 1. 89 – 91. és 2. 84 – 85.

Tanulságok – állásfoglalás Király Péter könyvének bemutatójáról. EMŐ 2. 55 – 56.

Újabb ősmagyar sírleletek? EMŐ 1. 91 – 95.

Az ősmagyarság és a Kaukázus. Magyarország és Azerbajdzsán: A kultúrák párbeszéde. NK

Tudományos konferencia. Bp. II. 64 – 70.

 

/-/ A Magyar Professzorok Világtanácsa a Pro Universitate et Scientia kitüntetést adományozta nekem. /

Я получил почетный диплом Всемирного Совета Венгерских профессоров./

 

Két hétig ásatott Szörényi Levente zeneművész a Szlovákiából áttelepült Ringer Árpáddal, miután 1997- ben Csathó Pállal közösen megjelentette Sashegyi jegyzeteteit, ld. Demokrata június 4. 48 – 49. Bognár József riportja: Két hét a Pilisben (Szörényi fényképével). Szörényi Holdvilágárok Alapítványt is létesített. 8 m. mélyre ásatott. Sírt nem talált.

 

2009

Az ázsiai hunok emlékei nyomában. In: A hunok öröksége. Szerk. Marácz L. – Obrusánszky B. Bp. 223– 238.

 

Recenzió:

Fodor István. Őstörténet és honfoglalás. Magyarország Története I. Bp. K tavasz 155 – 162.

Beköszöntő. EMŐ 1. 3.

Néhány szó a székely-magyar rovásírásról. In: Magyarország-Azerbajdzsán, a kultúrák párbeszéde. IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Bp. 34. (kivonat)

Előszó. In: Avarok, bolgárok, magyarok. Ómúltunk Tára 5. Bp. 5 – 10.

- Kuznyecov Vlagyimir Alekszandrovics. Kikkel találkoztak, vagy kiknek a munkáit szerezték be az első Zichy-expedíció tagjai Oroszországban? EMŐ 1. 36 – 38.

Az első Zichy-expedíció és Azerbajdzsán. EMŐ VIII. 1. 39 – 45. Fordítása:Первая экспедиция графa Е. Зичи и Азербайджан. 42 – 45.

Megtalálták Julianus magyarjai őseinek első temetőit? EMŐ 1. 46 – 51.

The life of Alexander Csoma de Kőrös. EMŐ 1. 4 – 8.

x Harsáczky György. Beszélgetés dr. Erdélyi István régésszel. Magyar Túrista 8. 4 – 5. (fényképpel)

Előszó. Kötöny kán és a magyarországi kunok. In: Sz. T. Katancsijev – Benkő Mihály. Bp. 5 – 13.

Sturm László. Magyar, mogyeri, magyari. Kerekasztal beszélgetés. Résztvettem: 117. – 119. Kortárs 1.

 

2010

Előszó helyett. EMŐ 1. 3 – 5. (emléksorok)

Néhány megjegyzés a székely-magyar rovásírásról, kaukázusi, illetve bolgár-török kapcsolatáról. In: Magyarország és Azerbajdzsán. A Kultúrák párbeszéde II. kötet. IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia Bp. 177 – 181.

Az első Zichy-expedíció és Azerbajdzsán. In: Magyarország és Azerbajdzsán. A kultúrák párbeszéde IV. Nemzetközi Tudományos Konferencia Bp. II. 71 – 73.

Magyar őstörténet Gödön. Gödi Körkép I. 3.

- Ráduly János. A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig. Masszi Kiadó Bp. 138 oldal. (angol kivonattal)

Az Ucs-tepei sírlelet. EMŐ 4. 50 – 51.

 

/-/ A Magyar Földrajzi Társaság 134. Közgyűlése a Teleki Sámuel emlékérmet adta át nekem. /я

получил почетную медаль Венгерского Географического Общества/. Ld. Kubassek János. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 19. 97-98. Fényképemmel.

 

Recenzió:

Fodor István. Őstörténet és honfoglalás. Keletkutatás ...

 

Előadás Pécsett, ld. lentebb.

 

2011

A magyar őstörténet alapkérdései, a megoldás kilátásai. EMŐ 2. 30 – 12. /Előadás 2010-ben

a II. Magyar Őstörténeti Konferencián, Pécsett./

* Füzesséry Magdolna, az elfelejtett erdélyi művésznő. Napkút-Füzetek 56. Bp. (hibákkal, mivel korrektúrát nem adtak)

A magyar honfoglalás és ami előtte történhetett – Egy kutató gondolatai és feltételezései. Nagy Magyarország III. 2. 4 – 9.

Néhány gondolat Kőrösi Csoma Sándorról. In: Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága. Konferencia. Kovászna 9 – 14.

*Dél és Észak. Ómúltunk Tára 7. Bp. (ismertetése EMŐ 2. 69 – 80.

Előszó. Ajbolat Kuskumbajev. Magyarok keleten és nyugaton. Ómúltunk Tára 8. Bp. 5 – 17.

Hírek. EMŐ 2. 82 – 83.

Egy jellegzetes, korai, dél-oroszországi hun sírlelet. EMŐ 3. 3 – 5.

Ki lehetett a Tarih-i Ungurus társszerzője? EMŐ 3. 61 – 62.

Hibajegyzék. Erdélyi István – Ráduly János: A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. XVII. századig. EMŐ 3. 31 – 38

- Erdélyi Péter. Трансилванские секеи и некоторые наследственные черты и древней культуры. In: Aралo-каспийский регион в истории и культуре Евразии c. II. Nemzetközi konferencia előadásai.

Aktobe. Алматы – Актобе 266 – 268., megismételve: Научное творчество Л. Н. Гумилева и история народов Евразии: Современные подходы и перспективы. Астана 110 – 112., u. ebben: Секельи и мадьяры Арпада. 108 -110.

 

80 éves lettem.

/-/ A Mongol Köztársaság budapesti nagykövete kitüntető mongol tud. akadémiai diplomát nyújtott át nekem. /Получил почетный диплом посла АН Монголии в Будапеште./

 

2012

Opponensi vélemény Türk Attila 2011, Szeged. Disszertációja: A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör. Ld. EMŐ XI. 1. 56 – 62.

Menekülés. Napút 220-226.

Bábel Tornya avagy malomjáték. EMŐ XI. 3. 3 – 5.

Emléksorok L. Ny. Gumiljov születésének századik évfordulójára. EMŐ 4. 45-49.

 

Hírek. EMŐ 4. 79.

*Magyar őstörténeti minilexikon. Bp. Napkút Kiadó. (7oo pld.)(kiadását a NKA anyagilag támogatta, de kiadóval nem volt szerződésem, a pénz elúszott)

 

/-/ A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület (Kovászna - Csomakőrös) ebben az évben a Kőrösi Csoma Emlékérmet csak nekem adományozta. /секельское научное общество наградилo меня почетной медалью им. Ш. Кёрёши Чомы, в этом году только мнe из венгерских учёных/

81 éves lettem.

 

2013

Hírek és Könyvekről EMŐ 1.

Hírek és Könyvekről EMŐ 2.

A hunok. EMŐ 2. A viták-vélemények rovatban.

- Oб этнониме авары на Кавказе. In: Агларов М. А. Этногенез в свете полтиантропологии и этнонимии в Дагестане. Махачкала 128 – 133.

A honfoglaló magyarság lovastemetkezései. Magyar Hüperión I. 3. 257 – 260.

Hol lehetett a magyar őshaza meg egyes rokon nyelveink. EMŐ 2013.XII. 4. 13-20. Vámbéry Ármin emlékszám.

A Pilis régészeti emlékei. Előadás, Pomáz dec. 20. Magyar Vár Alapítvány.

Beilleszkedés. Napút 30-35.

 

xx Kő András. Mellékfolyó. Magyar Nemzet 4. 20.

 

2014

EMŐ XIII. 1. Gondolatok a Nagyszentmiklósi kincsleletről. 41 – 49. (1. rész)

Hírek. 79.

EMŐ 2. A Nagyszentmiklósi kincslelet. II. rész. 79 – 82.

EMŐ 3. Néhány szó az úgynevezett Seuso kincsleletről. 84 – 85.

- „Magyargyanús” temető az Urál hegységtől keletre. 86 – 87. (Az Uelgi tónál.)

Könyvismertetés – Hírek. 88.

EMŐ 4. Könyvekről. Hírek. 85 – 86., valamint Prof. Boda László magyar eredetkutató erkölcsfilozófus emlékére. 87.

A magyar honfoglalás és közvetlen előzményei. Magyar Hüperión II. 2. 131 – 135.

Függelék II. A szerző és közreadó. /Boromisza Tibnor festőművész munkásságáról/ Magyar Hüperión II. 2. 96 – 98.

 

Göd város Önkormányzata Díszoklevéllel tüntetett ki a városért végzett kiemelkedő munkásságáért, Pro Urbe díjjal és diszpolgársággal.

 

2015

Nekrológ:

Miklós Zsuzsa (1948 – 2014.) EMŐ XIV. 1. 63.

Török professzor előadása a balbalokról. 2014 december 5.-én Y. C,oruhlu, az Isztambuli Egyetem professzora a MTA RI-ben tartott előadást. EMŐ XIV. 1. 61.

Hírek. EMŐ XIV. 1. 59 – 60. Folytatódik az ásatás Uelgiben.

Könyvekről. EMŐ XIV. 1. 55 – 56.

Xyннугийн Oв. Ulanbaatar 2011. A hunok kincsei (könyvismertetés) EMŐ XIV. 2. 43.

Viták – vélemények:

Megjegyzések Zimonyi István. A magyar őstörténet sarokpontjai c. MTA Dr.-i érkezéséről. (A címet Surányi Dezső változtatta meg.) EMŐ XIV- 1. 49-54.

A nagyszentmiklósi aranykincsről. MH III. 2. 192 – 197. (az 5. kép kiamaradt)

- Benkő M. The sargatka culture and the huns. GLOBAL-Turk 3-4. Kazakstan, Almaty

103 – 117.

 

2016

Kard és kereszt. V 42 – 44.

Az interneten is. Ethnologia – Benkő Mihály. A szárgátkai kultúra és a hunok. 222 -239. (az előző magyar fordítása) Angol kivonattal 236.

Az interneten is. Ethnologia 2016.1-4. 359 – 367. A tenger nomádjai, a vikingek. Avagy nemcsak Kolumbusz fedezte fel Amerikát? Orosz és angol kivonattal.

Съкровище с Надьсентмиклош. Szofia (magyar elő és utószavakkal) Cikkeim fordítása. Elő- és utószó magyarul is.

A magyar honfoglalás közvetlen előzményei. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére. (szerk. Kovács László – Révész László) Bp. Debrecen. Szeged. 433-438.

 

2017

Az igazi Dentumogyer, avagy döntövi Magyarország? MT I.48-50.

A nagyszentmiklósi aranykincs rovásfeliratai és a történelem. Napút online könyv, május 26. 5 oldal. (sajtóhiba: uta helyett ura a helyes)

e-könyvként megjelent a MŐMinilexikonom a hédervári Publio Kiadónál, rendetlenül...

- Benkő Mihály. A xiongnuk régészeti kutatása Mongóliában a legújabb eredmények tükrében. Kelet Kapuja I. 2. 28 – 55. (angol kivonattal)

 

86 éves lettem.

 

2018

A nagyszentmiklósi aranykincs rovásfeliratai és a történelem. Ethnologia 3. 273-281.

- Benkő Mihály. A Hsziung-Nuk régészeti kutatása Mongóliában. Ethnologia 3.282-320.

Vallások a pogány Bulgáriában. Ethnologia 3. 602-604.

Egy felfedezésre váró régi forrás a magyarok eredetéről. Ethnologia 3. 731-734.

 

2019

 

Kéziratok /рукописы/

Hozzászólás Bartha Antal: A magyar őstörténet fogalma c. előadásához . Év ? 12 és fél oldal, gépelve.

Neue Beobachtungen über das Material des Spätawarenzeitlichen Gräberfeldes in Pilismarót –

Basaharc. Nitra 1966. (előadás a nk. konferencián 1966) 3 – 8., térképpel. (fordította Sterberg József)

Opponensi vélemény Mesterházy Károly: Nemzetségi szervezet és osztályviszonyok kialakulása a honfoglaló magyarságnál c. kandidátusi értekezéséről. Bp. 1976.

Magyar őstörténeti bibliográfia I. Válogatás. az orosznyelvű szakirodalomból. Károli G. Református Egyetem Történettudományi Intézet. 1997. 20 oldal.

A mongol-magyar régészeti expedíciók eredményei. 133 old. 1982. Tóth T. és Frech’ M. függelékeivel.

Expedíciós napló 1989. Mongólia. 30 old.

Expedíciós napló 1962. Mongólia.

Expedíciós napló 1962 Mongólia,és 8 old. gépelve.

Mongólia, expedíciós napló. Noin-ula. 59 kis oldal, részben rajzok. Felragasztva. Első ásatásunk!

Expedíciós napló 1964. Mongólia 14 kis old.

Expedíciós napló, Mongólia, 1988. Gépelt, Dulga úl. 23 old. és még 8 old. meg még 2 kézzel írt.

Expedíciós napló, Mongólia 1988. Ih-het. Gépelve a CD-ről, 2007-ben. 2 old. és 3 kép.

(A képek és a naplók Érdre kerültek a Földrajzi Múzeumba.)

***

Megnyitó beszéd. Angolul. 1996.

Kelet felé mutató régészeti és történelmi emlékek. A Magyarság és Kelet. Őstörténeti Konferencia.

Magyarok Világszövetsége Kongresszusán. 2004.

Отзыв на автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора исторических наук Кушкумбаева Айболата Кайрисламовича. История военного дела кочевников Золотой Орды ХIII- ХV. вв. 2010. 4 oldal. (Kazaksztán)

***

Fordítások /переводы/

A felszabadult Budapest művészete. Összeállította Csap Erzsébet. Bp. 1960. 8. oldal. – Az orosz fordítás társszerzője Ikonnyikova Alisza.

Az összes orosznyelvű kivonat fordítása Ikonnyikova Aliszával. AAH 1961. 13. (10 kivonat)

 

Szinkrontolmácsolás Tálasi István etnográfusnak Moszkvában. (beszámoló cikkében meg sem említette)

Galkin L. L. cikkének magyarra fordítása, amiből a német készült AAH 35. 1983. 1985.

Újonnan felfedezett régi művészeti emlékek Mongóliából. (fordította Fejes Imre 1996) Acta Orientalia Hung. 1987. XLI. 75 – 82.

Bokij N. M. – Pletnyova Sz. A. Nomád harcos család sírjai az Ingul folyó völgyében. AÉ 1989. 1-2. 86 – 97.

Galijev Anuar. Mythologisation... c. cikkét először oroszról magyarra fordítottam, arról fordították angolra. Acta Ethnographica Hung. 2002. 47. 3-4. 383-395.

Ld. még Eleink MŐ 2009.

***

Szerkesztések: /редакции/

Lektorálás: A Közép-Duna medence régészeti bibliográfiája. Bp. 1954.

Studia Archaeologica VI. Bp. 1977. Ismertetései: R. Brulet. Revue des Archéologues et Historiens d, Art de Louvain, XIII. 1980., Ethnogr.-Archaol. Zeitschrift 21. 2. 1980., Archaelogia Austriaca 1980. 64.

Germania 1980. 58.,Zeitschrift für Archaologie 1979. 13., Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 1979., Slovenská Archaeologia 1979. XXVII. 1. , L, Anthopolgie 1979. 83. 1.

Археология Венгрии. Каменный век. М. 1980. (csak az első kötet jelent meg)

Magyar őstörténeti konferencia Bp. 1995. nov. 20-21. (Bp. 1997.) 5 – 34.

Panyola. Bp. 1996. (rotaprint)

Zichy-expedíció Kaukázus, Közép-Ázsia 1895. Szádeczky-Kardoss Lajos útinaplója. Bp. 2000.

A hunok öröksége. Szerk. Marácz László és Obrusánszky Borbála. Bp. 2009. - Szerkesztőbizottsági

tagként tudomásom nélkül tüntettek fel!

***

Rövidítések: /сокрашения/

AAH Acta Archaeologica Acadaemiae Scientiarum Hungaricae

AÉ Archaeológiai Értesítő

AO Acta Orientalia Hungarica

AT Antik Tanulmányok

СА Советская Археология

СЭ Советская Этнография

EMŐ Eleink – magyar őstörténet

ÉT Élet és Tudomány

Ethn Ethnographia

K Klió, vagyKeletkutatás

KK Kelet Kapuja

MH Magyar Hüperión

MN Magyar Nemzet

MNM Magyar Nemzeti Múzeum

MT Magyar Tudomány

 1. nemzetközi

RF Régészeti Füzetek

Sz Századok

szerk. szerkesztő

TM Történeti Múzeum

T Turán

Л Ленинград

М Москва

PMH Pest Megyei Hírlap

V Valóság

* könyv, v. brosura

 

A bejegyzés trackback címe:

https://julianusbaratai.blog.hu/api/trackback/id/tr3815598238

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

jozsefbalazs 2020.04.10. 08:27:21

Íz-Ten nyugosztalja békében!

Kristóf Z. 2020.05.30. 07:48:04

Kedves Benkő István! Feltételezem, hogy Erdélyi Istvánt személyesen is ismerte. Erdélyi több helyen is együtt ásatott Szimonova Eugéniával, a Régészeti Intézet egyik alapító tagjával (Toponár, Panyola, Gergelyiugornya, Vásárosnamény). Ezekről az ásatásokról közösen írt cikkekben számoltak be. Nekem úgy tűnik, hogy Erdélyi szívén viselte Szimonova sorsát, hiszen az Eleinkben Török László könyvéről írt bírálatában megjegyzi: "kimaradt például Taponár, és vele együtt Szimonova Eugénia munkásságának a megemlítése, aki már 1967-től kezdődően igen aktívan dolgozott a feltárásokon (miután sikeresen megvédte később a kandidátusi disszertációját, mennie kellett az Intézetből Bökönyi Sándor rendelkezése nyomán)." Lehet, hogy Szimonova Eugénia Erdélyi felesége? (Szimonova még él és 85 éves.)

Benkő István 2020.05.30. 21:51:28

@Kristóf Z.: Kedves Kristóf Z.! Az utóbbi években biztos nem. Igen, személyesen ismertem Erdélyi Istvánt, de csak a 2000-es évek óta. Bátyám, Benkő Mihály 1989-ben v. 1988-ban Erdélyi István mongóliai expedíciójában vett részt és azóta egészen haláláig baráti kapcsolatban voltak. Ő ismertetett meg a professzor úrral, együtt dolgoztunk az Eleink folyóiratnál és a professzor úr által alapított Magyar Őstörténeti Munkaközösségben. Utóbbinak néhány éve én voltam a titkára.

Villo Varga 2020.07.04. 06:41:35

o, csak most tudtam meg, hogy os is elment, micsoda vesztesegunk,milyen eletmu, amit hatrahagyott!!!
süti beállítások módosítása